Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

Blog-Nieuwsbrieven

Nieuws-News Dec'15

Posted by Yojan&Karina on December 26, 2015 at 11:35 AM

Nieuws-News Sept'15

Posted by Yojan&Karina on September 24, 2015 at 7:50 PM

Nieuws/News May´15

Posted by Yojan&Karina on May 12, 2015 at 9:40 AM

Nieuws/News Dec 2014

Posted by Yojan&Karina on January 29, 2015 at 5:35 AM

Nieuws/News July'14

Posted by Yojan&Karina on July 29, 2014 at 8:45 PM 


Andes Mission Peru

Posted by Yojan&Karina on March 5, 2014 at 6:50 PM

Lieve familie en vrienden.

Traditionele bruiloft

In Oktober´13 waren Yojan en ik officiele getuigen bij de bruiloft van een van onze twee koks voor de lange paardentours in het traditionele bergdorpje Willoq. De bruid en bruidegom gaan beiden gekleed in traditionele dracht, de huwelijksplechtigheid in gemeentehuis en kerk zijn in de Quechua taal, er wordt een grote maaltijd bereid voor het hele dorp met varken, rund en aardappelen in de stoofpot onder de grond en aan het einde komt iedereen uit het dorp wat geld geven waarop zij dan weer een flesje drinken en grote popcorn krijgen. Al en met al een prachtige dag en bijzonder om hier getuigen van te zijn.

Equitherapie

Eind December en half Januari hebben we een cursus Equitherapie gevolgd waarvan de eerste in Lima en de laatste in het projecthuis in Paucarbamba plaatsvond. Equitherapie is een therapie voor personen met een handicap waarbij paarden gebruikt worden. Sommige kinderen met autisme zijn bijv. overgevoelig en willen met hun blote handen niets aanraken en worden erg nerveus als iemand hen een hand of omhelzing wil geven. Voor deze kinderen is gebleken dat het contact (borstelen, aaien, rijden) met paarden hen helpt om langzaam maar zeker aanraking te accepteren. Kinderen met zwakke (rug)spieren kunnen al paardrijdend oefeningen doen waarbij ze o.a. hun evenwicht moeten leren bewaren. De specifieke schokkende beweging van het paard tijdens het rijden activeert in elke persoon het systeem van alertheid in de hersenen, alle zintuigen en de concentratie. Zo kan een kind vlugger nieuwe vaardigheden aanleren en bijvoorbeeld op latere leeftijd nog leren lezen.

Levensverhalen

Twee studenten van de CHE zijn bij ons bezig met hun afstudeeropdracht over Equitherapie. Samen met hen hebben we een aantal kinderen met een handicap of beperking opgezocht in hun huisje in de omliggende dorpjes. Hector onze buurjongen van 14 kan nog niet lezen of schrijven, zijn moeder denkt dat het komt omdat hij vroeger vaak hysterisch huilde en met z´n hoofd bonkte. Ze heeft hem thuis een keer met bladeren en een kruidendrankje ingesmeerd en ook heeft ze hem weiwater laten drinken in de katholieke kerk, maar het heeft niets geholpen. Ze zou heel blij zijn als Hector met de paardentherapie toch kan leren lezen. Lucero is een meisje van 16 en meervoudig gehandicapt, ze is vaak erg agressief en eist de volle aandacht op van haar moeder door haar o.a. te slaan, op de grond te gaan liggen en door ons gesprek heen te schreeuwen. De dagopvang in Urubamba kan haar niet meer opvangen in de volle groep kinderen. Lucero heeft eerder Equitherapie gehad waardoor ze nu niet meer bang is om dingen aan te raken en een omhelzing accepteert, haar ouders geven aan dat ze na het ´paardrijden´ soms wel een hele dag rustig was en dat ze heel graag opnieuw zouden beginnen met Equitherapie. In ons buurtdorp ontmoeten we Robert, een jongen met syndroom van down die wel heel veel zin heeft om te komen paardrijden en zo ´fysiotherapie´ te krijgen. Zijn moeder lijkt als enige in het dorp af te weten van het bestaan van Janine, een meisje van 15 met een meervoudige handicap. Als we bij haar huisje komen dat tussen de maisvelden staat draagt de moeder Janine naar buiten, je kunt ruiken dat ze al een tijd niet verschoond is. De moeder staat er zoals in de meeste gevallen alleen voor, een vader is nergens te bekennen, om eten voor haar kinderen te kunnen kopen werkt de moeder van 7 tot 16uur. Janine ligt de hele dag op een bed binnen in het donkere huisje, haar huid is licht vergeleken bij dat van haar jongere zusje. Haar oma komt haar tussen de middag even ´voeren´... Janine is een lief meisje, ze houd m´n hand vast als ik naast haar zit, ze wiegt zachtjes heen en weer en haar hele gezicht straalt als ik lief tegen haar praat. Er zijn zoveel verschillende situaties, zoveel nood, het raakt ons en we zouden alles willen doen om deze kinderen te helpen. Wie helpt er mee zodat we echt iets voor deze kinderen kunnen gaan betekenen en hen Gods liefde door woord en daad kunnen laten zien?!

Kinderbijbelclub´s

Met de hulp die we nu krijgen van 4 bijbelschoolstudenten lopen de kinderbijbelclub´s goed. Elke week vertellen we de kinderen een nieuw verhaal uit de Bijbel en krijgen ze een blaadje mee om hun eigen kinderbijbel te sparen. Het is warm in de regentijd en overal worden regelmatig watergevechten gehouden en ook op de kbc´s spelen we regelmatig een soort van volleybal met twee doeken en waterballonnen. Op de club in de wijk bij Urubamba komen de laatste weken meer kinderen omdat het ook grote vakantie is. Eind Januari hebben we vakantiebijbelclub gehouden in onze lokale gemeente in Urubamba waar ook verschillende kinderen van onze clubs kwamen. In Paucarbamba is het aantal kinderen de laatste twee maanden sterk afgenomen: sommigen waren op familiebezoek, maar ook zou in het buurtdorp Pachar het gerucht gaan dat wij de kinderen op de club zomaar ineens een keer zouden gaan dopen... Yojan en ik hebben er een hele middag voor uitgetrokken om de huisjes van de kinderen in het dorpje een voor een langs te gaan om te praten met de ouders en opnieuw toestemming te vragen om hun kind naar de club te laten gaan. Bij de een hadden we een open gesprek, bij de ander kregen we veel tegenstand, een ander draaide alleen z´n hoofd om. ´s Avonds thuis was ik helemaal op en zag niets meer zitten, het voelde echt als een geestelijke strijd. Terwijl ik probeerde te bidden kwam de Bijbeltekst in me op: ¨die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien¨, en het deed me denken aan de grote mais oogst die vorige maand is binnengehaald. Wat een belofte! Tegenstand geeft ook aan dat de Heere aan het werk is. Bidt voor ons zodat we in vertrouwen en met vrede mogen leven en doorgaan.

Medische dag

Op 27 Februari hebben we een medische dag georganiseerd waarbij een team uit de VS gratis hulp kwam bieden. De zalen van het kerkgebouwtje in Urubamba werden omgetoverd tot tandartsenpost, oogheelkunde en huisartsenzaaltje. Yojan heeft vooral het organisatorische gedeelte gedaan en vertaling naar Quechua, ik heb voor de huisarts vertaald en haar geholpen met verpleegkundige taken als controles en voorlichting en onze dominee hield zich bezig om de wachtende mensen o.a. het bijbelverhaal over de blinde Bartimeus te vertellen met de uitleg dat wij allemaal van nature blind zijn door de zonden en Jezus nodig hebben voor vergeving. In totaal gingen er zo´n 200 mensen en kinderen blij naar huis met een gratis nieuwe bril, getrokken tanden of kiezen en/of medisch advies en met het gestrooide evangelie in hun harten.

Vrouwenmiddag

¨Een vrouw naar Gods hart¨ was het thema van de vrouwenmiddag in de gemeente in Urubamba. We hebben een prachtige middag gehad waarbij er ook 4 buurvrouwen van bij het projecthuis en nog een vrouw uit Urubamba met me zijn meegeweest. Met totaal 30 vrouwen mochten we nadenken over ons hart: hebben we een oprecht hart, een zingend, biddend, puur, nederig, liefdevol, vergevend hart? Verder hebben we twee spellen gedaan en heerlijk gegeten.

Gebed

Bidt met ons mee voor dit zoveel zijdige werk hier in de Andes van Peru. We hebben nog niet duidelijk of er volgendjaar een echtpaar (wie) ons kan komen helpen met (uitbreiden van) het werk, hier in het projecthuis en/of in het tegenoverliggende dorp. Bidt dat Gods Woord vrucht zal dragen in de harten van de vrouwen en kinderen en dat het door zal trekken naar hun hele gezin. Bidt voor werk voor Yojan, we zijn nu bijna aan het einde van de regentijd waarin we enkele maanden zonder werk en inkomen hebben gezeten, het is voor ons een leerschool van vertrouwen. Bidt voor kracht, moed, wijsheid, geduld, leiding en vertrouwen voor ons persoonlijk, als we gevormd worden als instrumenten in Gods hand. Dank voor ons samen, we ervaren ons huwelijk als een zegen en mochten vorige maand vieren elkaar nu 5 jaar te kennen en 2,5 jaar getrouwd te zijn.

Groet en Zegen,

Yojan & Karina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear family and friends.

Traditional wedding

In October´13 Yojan and I were official withnesses at the wedding from one of our two chefs for the long horseback tous in the traditional mountain village Willoq. The bride and bridegroom are both clothed in the traditional cloths, the marriage ceremony in the municipality and church is in the Quechua language, there is a big meal for all the town with pork, beef and potatoes in the hot hole under the ground and in the end of the day everybody from town comes to give some money afther which they receive some drink and big popcorn. Anyhow a wonderful day and special to be withnesses of this.

Equine therapy

In the end of December and at the half of Januari we followed a course of Equine therapie from which the first took place in Lima and the last in the Project home in Paucarbamba. Equine therapy is a therapy for persons with a handicap for which are used horses. Some children with autism are for example over sensitive and don´t want to touch anything with bare hands and become very nervous when someone wants to shake hands or give them a hug. For this children is seen that contact (brush, touch, ride) with horses helps them to bit by bit accept touching. Children with weak (back)muscles kan do excersices riding with what they need to practise for example to keep balance. The specific shocking movement of the horse during riding activates in every person the system of alert in the brain, all the sences and consentration. So a child can learn more quickly and for example be able to learn how to read at a later age.

Life stories

Two students of the Christian University are doing their thesis with us about Equine therapy. Together with them we searched some children with a handicap or difficulty in their homes in the surrounding towns. Hector our neighbour boy of 14 years old is not able to read or write yet, his mom thinks it´s because in the past he always cried hystericly and kicked with his head. Once she put herbal oil and leaves on his body and also she let him drink holy water in the catholic church, but nothing helped. She would be very glad if Hector with the horse therapy could learn how to read. Lucero is a girl of 16 years old and strongly handicaped, she is often agressive and asks the full atention of her mom by kicking her, lying down on the ground and shouting through our conversation. The day care in Urubamba can´t have her anymore in their full group of kids. Lucero got Equine therapy in the past why she´s not afraid anymore to touch things and accepts a hug, her parents say that after ´riding horses´ she was sometimes a whole day quiet and they would really like to start Equine therapy again. In our neighbour town we met Robert, a boy with syndrome of down who is really looking forward to come to ride the horses and get ´fysio therapy´ at the same time. His mom seem to know as the only one of the town about the excistance of Janine, a girl of 15 years old strongly handicapped. When we arrive at her home which is between the mais fields, her mom carries her outside, it´s possible to smell that it was quite some time ago they changed her. The mother like in most of the cases is alone in these situations, a father is not anywhere, the mom works from 7 till 16 hours to buy food for her children. Janine lays the whole day on a bed in the dark little home, her skin is light compared to that of her younger sister. Her grandmother ´feeds´ her at midday... Janine is a lovely girl, she holds my hand when I sit at her side, she moves softly her body and here whole face looks happy when I speak lovely things to her. There are so many situations, so much need, it touches us and we would like to do everything to help these kids. Who helps us so that we can really do something for these kids and show Gods love to them by words and deeds?!

Children Bible clubs

With the help we get now from the 4 bible school students we are able to do the children bible clubs well. Every week the children hear a new story of the Bible and receive a paper so they can collect their own children Bible. It is warm in the rain season and everywhere regularly they have those water fights and also at the cbc´s we regularly play a kind of volley ball with two cloths and water balloons. At the club in the area close to Urubamba last weeks we have more kids because they have also their long holidays. The end of January we had a vacacion bible club in our local church in Urubamba to which assisted various children of our clubs. In Paucarbamba the last two months the amount of children has gone down strongly: some were on family visit, but also in the neighbour town Pachar there are people saying that suddenly we would baptize all the children in once... Yojan and I took a full afternoon to visit one by one the homes of the children in that town to speak with their parents and ask again permission for their children to come to the club. With some we had an open conversation, at another we got a lot of hard words, and another just turned the head away. In the evening at home I lost all my energy and felt like nothing would go well anymore, it really felt like a spiritual battle. While I tried to pray something I remembered a Bible verse: ¨who puts the seed with teers, will collect it with joy¨, and it made me think of the big production of corn they collect last month. What a promise! Oposure also shows that the Lord is at work. Pray for us so that we may live trusing and with peace continue.

Medical day

On the 27th of Februari we organized a medical day where a team from the US came to help for free. The rooms of the church building in Urubamba got changed to a dental clinic, eye clinic and doctor room. Yojan especially did the organizing part and translating Quechua, I translated for the doctor and helped her with nursing tasks as checks and prevention information and our pastor did some preaching for the waiting people about the blind Bartimeu with the explanation that everybody is blind from nature by sin and need Jesus for forgiveness. In total about 200 people and children went home happy with new glases, pulled teeth and/or medical advice and with the seed of the gospel in their hearts.

Women meeting

¨A woman acording to Gods heart¨ was the theme of the women meeting in the church in Urubamba. We had a beautiful afternoon where were also 4 neighbour women from at the project home and a woman from Urubamba went with me. With in total 30 women we could think about our heart: do we have an honest heart, a singing, praying, pure, humble, loving, forgiving heart? Also we did two games and ate delicious.

Prayer

Pray with us for the so much and diverse work in the Peruvian Andes. We don´t have clear yet if next year a couple (who) can come to help us with (amplifying) the work, here in the Project home and/or in the town in the opposite river side. Pray that Gods Word will bear fruts in the lifes of the women and children and continues in the life of the whole family. Pray for work for Yojan, we are almost finishing the rain period in which we were for some months without work and income, it´s a learning proces of faith and trust for us. Pray for strenght, courage, wisdom, patience, guidance and faith/trust for us personally, as we are being formed as instruments in Gods hand. Thank for us together, we feel our marriage as a blessing and celebrated last month that we now know each other for 5 years and have been married for 2,5 years.

Greet and Blessing,

Yojan & Karina

 


 

Nieuwsbrief Dec.2013

Posted by Yojan&Karina on January 13, 2014 at 10:40 AM

KinderBijbelClub's, Projecthuis&Leren

Posted by Yojan&Karina on September 1, 2013 at 1:25 AM

English see below

 

Lieve familie en vrienden,

 

Na het laatste verhaal op de website en tussendoor een gebedsmail, hierbij weer een nieuw verhaal met als belangrijkste: de vakantie kinderBijbelclubs.

 

Huis

Allereerst zijn we idd eind Mei met ons bed en de paarden naar het projecthuis verhuisd. Het was de eerste maand(en) nog echt kamperen, zonder elektriciteit, met kaarsjes en noodverlichting en uiteindelijk zelfs nog een tijd zonder water binnenshuis. Maar, wel ons eigen plekje! In Juni en Juli is er nog hard verder gewerkt aan het huis en op dit moment is het eindelijk zo goed als klaar. Helaas zijn we alleen uiteindelijk wel in een rechtsproces beland met de ingenieur om ons geld terug te krijgen van het laatste deel van het projecthuis dat we nu zelf met anderen hebben afgebouwd. We zijn blij en dankbaar dat de dag voordat de vrijwilligers kwamen de houten vloer gelakt kon worden en de dag van aankomst hun bedden in elkaar konden worden gezet. Twee dagen ervoor zijn we met al onze meubels verhuisd en de vrijwilligers hebben nog geholpen om alles op z’n plek te sjouwen zodat iedereen z’n slaapplaats had en wij voor het eerst in onze zit/slaapkamer boven konden slapen. Het enige is dat we tot op heden zo weinig waterdruk hebben dat we meestal overdag geen druppel water hebben, ’s nachts alleen een dun stroompje, en sowieso de boiler niet vol loopt om warm te kunnen douchen. We doen het dus maar met gekookt water en een kannetje en vooral met 10personen in een huis zonder water was niet makkelijk… We hopen dat we binnenkort voldoende financiële middelen hebben om een waterdrukpomp en tanks te kunnen installeren. Daarnaast hebben we gelukkig de afgelopen tijd voldoende paardrijdtochten gehad om persoonlijk precies rond te kunnen komen, we hopen nog een klein beetje te kunnen sparen om ook straks het regenseizoen (laagseizoen zonder toeristen) door te kunnen komen. Zo zijn we op onze nieuwe locatie langzaam maar zeker ook het ‘gewone’ werk ook aan het opbouwen. God voorziet!

 

KinderBijbelClubs

Na maanden van voorbereiding was het dan zover: op 24Juli kwamen de 5 Nederlandse vrijwilligsters hier in Cusco aan. In het projecthuis in Paucarbamba verbleven we met 10personen (5 vrijwilligsters, een NL-Pe echtpaar van de Bijbelschool in Lima met hun baby, een jongen uit NL die kwam helpen op de Ranch, en wij). De eerste dagen werd er hard geknipt om alle Bijbelse figuren uit het gekochte flanelpakket netjes op orde te krijgen. Ook hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de vakantie kinderBijbelclubs. Drie middagen in de armste wijk van Urubamba (Qoto Huincho) waar we de club een doorstart konden geven en waar gemiddeld elke dag zo’n 75 kinderen kwamen. Een ochtend in het hoge bergdorp Willoq waar 65 kinderen met hun traditioneel gekleurde poncho’s en hun schrale wangetjes naar het evangelie mochten luisteren en een hart knippen en versieren. We houden nog contact met het lokale kerkje in Willoq of ze onze hulp nodig hebben met het opstarten van een kinderBijbelclub daar. Drie ochtenden gingen de poortdeuren in Paucarbamba wijd open en mochten we met dagelijks zo’n 40 kinderen in het projecthuis bijeenkomen waar nu bankjes staan en het versierd is. Elke ochtend haalde ik met ons 8-persoonsbusje zo’n 20-24 kinderen op uit het naburige dorpje Pachar over een hobbelig zandweggetje, ze vonden het schitterend “er kunnen er nog wel meer bij, tante Karina” riepen ze. KinderBijbelclub “De Schatzoekers” (een naam- (en logo) genootje van de KBC die ik ooit mocht helpen opzetten in Bodegraven). In ieders hart van klein tot groot leeft hier in de Andes de gedachte ooit nog eens een Inka schat te vinden. Wij mochten de kinderen vertellen over de rijke jongeling, Zacheus, en de rijke man en Lazarus. Er zijn maar twee mogelijkheden: of een triest einde zoals de rijke man, of eindigen zoals Larazus in de Hemel. De HeereJezus wil dat we Hem echt om vergeving vragen en Zijn Genade en Vergeving door het geloof aannemen, Hij wil ons hele hart en leven. De kinderen zongen het uit volle borst mee: je bent pas echt rijk, rijker dan een koning, als de Heere Jezus in je hart woont. Ook de Bijbeltekst geschreven op een getekende schatkist die je af kon dekken met papieren puzzelstukken kenden de meesten goed na drie dagen: “Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze mot en roest verderft en waar dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de Hemel waar ze noch mot noch roest verderft en waar dieven niet doorgraven of stelen, want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.” Na wat drinken en een koekje gingen de kinderen in twee groepen uiteen voor het werkje en het spel. De eerste dag hebben de kinderen een schatkistje gemaakt van stevig papier en dat versierd met stickers en glitter. Gedurende de drie dagen konden ze muntjes (van geel foam) verzamelen als punten voor aanwezigheid, opzeggen van de Bijbeltekst en het winnen van een spel. De tien kinderen met de meeste muntjes aan het eind van de drie dagen mochten een klein cadeautje uitkiezen uit het metalen schatkistje waarover de twee poppen “Tanja en Pedro” de wacht hielden. Tot en met de oudste jongens van 13jaar zaten de kinderen ijverig hun schatkistje en de tweede dag hun hart te knippen en te versieren met hartjes en sterretjes erop. Bij de spellen kwamen ze los: touwtrekken, waterbalonnen volley, levend ganzenbord met (Bijbelse) quizvragen, schaap en wolf in de kring, varkentje prik, enz.

 

De kinderen waarvoor we gebed vroegen in de laatste gebedsmail waren allemaal op de club. De vader van de 3 buurkinderen had uiteindelijk toch toestemming gegeven en zijn zoontje dat bij z’n oom woont komt nu zelfs elke zondag, samen met JorDavid en een aantal andere buurkinderen mee naar de zondagschool. We zijn stil en verwonderd over Gods werk, Hij is Degene Die harde harten kan breken en kinderen, maar ook hun ouders tot Zich kan trekken. Wij moeten alleen openstaan om gebruikt te worden als instrument in Zijn hand, tot de eer en verheerlijking van Zijn Naam.

 

Leren

Eind Juni hadden we een zendingsweekend in onze gemeente in Urubamba. We zijn er door aangeraakt en bemoedigd. Zending is een opdracht voor ons allen: als je zelf tot geloof gekomen bent kun je ook een ander de weg naar Christus wijzen. Tegen wie zal God kunnen zeggen: “jij goede en getrouwe dienstknecht …”? Een christen is als een sinaasappel: vaak alleen onder ‘druk’ (moeilijkheden/beproeving) komt het sap naar buiten, en dan zien de mensen of je werkelijk zoet of eigenlijk zuur bent van binnen… Wat hebben we dan nog veel te leren en blijven we klein onder onze Almachtige Vader, maar Hij is het tegelijkertijd Die ons kracht en wijsheid geeft om door te gaan met het werk “opdat Zijn huis vol zal worden”.

Drie weken geleden hebben Yojan en ik beiden de basis kinderevangelisatiecursus met goed resultaat afgerond. Veel interessante en waardevolle thema’s zijn aan bod geweest: het woordenloze boek (Geel: God, Zwart: zonde, Rood: Christus’ bloed, Wit: Geloof&Reiniging, Groen: geestelijke groei), het aanleren van liederen, Bijbelteksten en het vertellen van een Bijbelverhaal. Twee weken geleden zijn we in de gemeente gestart met het volgen van een discipelschapstraining / Bijbelcursus die in totaal 1jaar zal duren (elke donderdag avond). Bidt voor ons om wijsheid en kracht voor het werk. Voor de kinderen en hun ouders uit de dorpen hier in de Andes. Vorige maand is er nog een vader dronken zwalkend langs de weg aangereden, zo de dood in, een vrouw en twee jonge kinderen achterlatend (zie verhaal in de eerst volgende Discipel, magazine van Stichting Kimon). Bidt dat God krachtig in hun harten zal werken en hun levens zal vervullen met de vrede die alleen in Hem te vinden is.

 

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

Voor leuke Peruaanse cadeautjes: zie de link in de linkerkolom op deze website!

 

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear family and friends,

 

After the last story on the website and in between a prayer mail, here again a new story with the most important point: the vacation children Bible clubs.

 

Home

First of all we moved indeed the end of May with our bed and horses to the project home. The first months it was really like camping, without electricity, candle light and emergency light and even quite some time without water inside the home. But, our own space! In June and July there is worked a lot on the home and in this moment it practically ready. Pitifully we got in a judge process with the engineer to get back our money from the last part of the home which he did not finish and that we now finished with other people. We are very glad and thankful that the day before the volunteers arrived the wooden floor could be finished and on the day of arrival the beds could be installed. Two days before that we moved already all our furniture and the volunteers still helped to put everything in it’s place so that everyone had his place to sleep and we for the first time could sleep in our living/bed-room in the second floor. The only thing is that we have until now so less water pressure that most of the days we don’t have not one drop of water, just during the nights a little stream, and anyhow the boiler can’t fill up to take a warm shower. So we just boil water and work with a small can and especially with 10persons in a house without water was not easy… We hope to have soon enough in the financial area to install a water pressure and tank system. Beside of that we thankfully had the last times enough horseback rides to just have enough for us personally to live, we hope to be able to still save a bit to have enough for the rain season (low period without tourists). So we are at our new location step by step building up also our ‘normal’ work. God provides!

 

Children Bible Clubs

After months of preparation it was finally that far: 24 of July the group of 5 Dutch volunteers arrived here in Cusco. In the project home in Paucarbamba we stayed with 10persons (5volunteerd, a Dutch-Peruvian couple from the Bible school in Lima with their baby, a Dutch boy who came to help at the Ranc and we). The first days was a lot of cutting of the flannel graph set that we bought for the clubs and putting it in order. We also worked hard for the preparations for the children Bible clubs. Three afternoons in the poorest area in Urubamba (QotoHuincho) were we were able to restart the club and where every approximately came 75 kids. A morning in the high Andean town Willoq where 65 children attended in their traditional colored ponchos and red burned faces and heared the gospel, cut a heart and decorate it. We are still in contact with the local small church in Willoq if they need our help with the beginning of a children Bible club there. Three mornings the gate door in Paucarbamba was opened and we could meet daily with about 40 kids in the project home where we have benches now and it is nice decorated. Every morning I picked up with our 8-personal car about 20-24 children in the neighbor town of Pachar, driving over a sandy road, they enjoyed it and “there will fit even more children, aunty Karina” they called. Children Bible club “The Treasure hunters” (the same name and logo as the CBC which I once helped to raise in Bodegraven, NL). In the hearts of everybody small and big here in the Andes lives the desire to ever find an Inca treasure. We were able to tell the kids about the rich young man, Zacchaeus, and the rich man and Lazarus. There are just two chances: or a sad ending like the rich man or finishing like Lazarus in heaven. De Lord Jesus wants that we really ask Him for forgiveness and that we accept His Grace and forgiveness by faith, He wants our whole heart and life. The children sang well with us: you are really rich, richer than a king, when Jesus lives in your heart. Also the written Bible text on a drawn treasure chest which we could cover with paper puzzle parts, most of them knew it well after the three days: “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also.” After some drink and cookie the children went in two different groups for their game and art. The first day the kids made a treasure chest of strong paper which they decorated with stickers. During the three days they could collect coins (of yellow foam) as points for assistance, knowing their Bible verse and winning a game. The ten children with the most coins in the end of the three days could choose a small present out of the small metal treasure chest over which two dolls “Tanja and Pedro” were guarding. Untill the oldest boys of 13years the kids were full attention making their treasure chest and the second day their heart decorating it with hearts and stars. With the games they enjoyed a lot: pulling the rope, water balloons volley, a game with (Biblical) quiz questions, sheep and wolf in the circle, put the parts blinded to the paper pig, etc.

 

The children for who we asked to pray in our last prayer email they were all at the club. The father of the three neighbor kids finally gave permission and his son that lives with his uncle is even coming now every Sunday, together with JorDavid and some other neighbor kids, with us to the Sunday school in our church. We are silence and amazed about Gods work, He is the One Who can break hard hearts and can pull children, but also their parents to Him. We just need to be open to be used as instruments in His hand, for the glory and honor of His Name.

 

Learn

End of June we had a mission weekend in our church in Urubamba. We were touched by it and encouraged. Mission is a task for all of us: if you came to faith yourself, you can also show someone else the way to Christ. To who God will be able to say: “you good and trustful/faithful servant …”? A Christian is like an orange: often just under ‘pressure’ (difficulties/trials) the juice comes out, and than the people around you will see if you are truly ‘sweet’ or actually ‘sour’ inside… What can we still learn a lot than and we stay small under our Almighty Father, but He is it at the same time Who gives us wisdom and strength to continue with the work “so that His home will be filled”. Three weeks ago Yojan and I finised with good results the children evangelization course. Much interesting and valuable themes passed: the book without words (Yellow: God, Black: sin, Red: blood of Christ, White: Faith&Purification, Green: spiritual growth), teaching songs, Bible verses and telling a Bible story. Two weeks ago we started in our church to follow a disciple training / Bible course which will take 1year in total (every Thursday night). Pray for us for wisdom and strength for the work. For the children and their parents from the Andean towns here. Just last month a man drunk walking along the way got a mortal accident, a woman and two young children left behind. Pray that God will work powerfully in their hearts and shall fill up their lives with the peace that is just possible to find in Him.

 

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

For nice Peruvian presents see the link on the left side of this web page.

 

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)