Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

Blog

Al onze persoonlijke verhalen over het dagelijks leven en het project. Ga er voor zitten met wat drinken, en Geniet! Voor de foto's bij elk verhaal kun je doorklikken naar 'Foto´s' in de zijlijn.

view:  full / summary

Nieuws April'17

Posted by Yojan&Karina on September 19, 2017 at 2:40 PM Comments comments (0)

Nieuws/News Dec'16

Posted by Yojan&Karina on December 12, 2016 at 9:55 PM Comments comments (2)

Nieuws-News Jun'16

Posted by Yojan&Karina on June 21, 2016 at 10:15 PM Comments comments (0)

Nieuws-News Dec'15

Posted by Yojan&Karina on December 26, 2015 at 11:35 AM Comments comments (0)

Nieuws-News Sept'15

Posted by Yojan&Karina on September 24, 2015 at 7:50 PM Comments comments (0)

Nieuws/News May´15

Posted by Yojan&Karina on May 12, 2015 at 9:40 AM Comments comments (0)

Nieuws/News Dec 2014

Posted by Yojan&Karina on January 29, 2015 at 5:35 AM Comments comments (0)

Nieuws/News July'14

Posted by Yojan&Karina on July 29, 2014 at 8:45 PM Comments comments (0) 


Andes Mission Peru

Posted by Yojan&Karina on March 5, 2014 at 6:50 PM Comments comments (1)

Lieve familie en vrienden.

Traditionele bruiloft

In Oktober´13 waren Yojan en ik officiele getuigen bij de bruiloft van een van onze twee koks voor de lange paardentours in het traditionele bergdorpje Willoq. De bruid en bruidegom gaan beiden gekleed in traditionele dracht, de huwelijksplechtigheid in gemeentehuis en kerk zijn in de Quechua taal, er wordt een grote maaltijd bereid voor het hele dorp met varken, rund en aardappelen in de stoofpot onder de grond en aan het einde komt iedereen uit het dorp wat geld geven waarop zij dan weer een flesje drinken en grote popcorn krijgen. Al en met al een prachtige dag en bijzonder om hier getuigen van te zijn.

Equitherapie

Eind December en half Januari hebben we een cursus Equitherapie gevolgd waarvan de eerste in Lima en de laatste in het projecthuis in Paucarbamba plaatsvond. Equitherapie is een therapie voor personen met een handicap waarbij paarden gebruikt worden. Sommige kinderen met autisme zijn bijv. overgevoelig en willen met hun blote handen niets aanraken en worden erg nerveus als iemand hen een hand of omhelzing wil geven. Voor deze kinderen is gebleken dat het contact (borstelen, aaien, rijden) met paarden hen helpt om langzaam maar zeker aanraking te accepteren. Kinderen met zwakke (rug)spieren kunnen al paardrijdend oefeningen doen waarbij ze o.a. hun evenwicht moeten leren bewaren. De specifieke schokkende beweging van het paard tijdens het rijden activeert in elke persoon het systeem van alertheid in de hersenen, alle zintuigen en de concentratie. Zo kan een kind vlugger nieuwe vaardigheden aanleren en bijvoorbeeld op latere leeftijd nog leren lezen.

Levensverhalen

Twee studenten van de CHE zijn bij ons bezig met hun afstudeeropdracht over Equitherapie. Samen met hen hebben we een aantal kinderen met een handicap of beperking opgezocht in hun huisje in de omliggende dorpjes. Hector onze buurjongen van 14 kan nog niet lezen of schrijven, zijn moeder denkt dat het komt omdat hij vroeger vaak hysterisch huilde en met z´n hoofd bonkte. Ze heeft hem thuis een keer met bladeren en een kruidendrankje ingesmeerd en ook heeft ze hem weiwater laten drinken in de katholieke kerk, maar het heeft niets geholpen. Ze zou heel blij zijn als Hector met de paardentherapie toch kan leren lezen. Lucero is een meisje van 16 en meervoudig gehandicapt, ze is vaak erg agressief en eist de volle aandacht op van haar moeder door haar o.a. te slaan, op de grond te gaan liggen en door ons gesprek heen te schreeuwen. De dagopvang in Urubamba kan haar niet meer opvangen in de volle groep kinderen. Lucero heeft eerder Equitherapie gehad waardoor ze nu niet meer bang is om dingen aan te raken en een omhelzing accepteert, haar ouders geven aan dat ze na het ´paardrijden´ soms wel een hele dag rustig was en dat ze heel graag opnieuw zouden beginnen met Equitherapie. In ons buurtdorp ontmoeten we Robert, een jongen met syndroom van down die wel heel veel zin heeft om te komen paardrijden en zo ´fysiotherapie´ te krijgen. Zijn moeder lijkt als enige in het dorp af te weten van het bestaan van Janine, een meisje van 15 met een meervoudige handicap. Als we bij haar huisje komen dat tussen de maisvelden staat draagt de moeder Janine naar buiten, je kunt ruiken dat ze al een tijd niet verschoond is. De moeder staat er zoals in de meeste gevallen alleen voor, een vader is nergens te bekennen, om eten voor haar kinderen te kunnen kopen werkt de moeder van 7 tot 16uur. Janine ligt de hele dag op een bed binnen in het donkere huisje, haar huid is licht vergeleken bij dat van haar jongere zusje. Haar oma komt haar tussen de middag even ´voeren´... Janine is een lief meisje, ze houd m´n hand vast als ik naast haar zit, ze wiegt zachtjes heen en weer en haar hele gezicht straalt als ik lief tegen haar praat. Er zijn zoveel verschillende situaties, zoveel nood, het raakt ons en we zouden alles willen doen om deze kinderen te helpen. Wie helpt er mee zodat we echt iets voor deze kinderen kunnen gaan betekenen en hen Gods liefde door woord en daad kunnen laten zien?!

Kinderbijbelclub´s

Met de hulp die we nu krijgen van 4 bijbelschoolstudenten lopen de kinderbijbelclub´s goed. Elke week vertellen we de kinderen een nieuw verhaal uit de Bijbel en krijgen ze een blaadje mee om hun eigen kinderbijbel te sparen. Het is warm in de regentijd en overal worden regelmatig watergevechten gehouden en ook op de kbc´s spelen we regelmatig een soort van volleybal met twee doeken en waterballonnen. Op de club in de wijk bij Urubamba komen de laatste weken meer kinderen omdat het ook grote vakantie is. Eind Januari hebben we vakantiebijbelclub gehouden in onze lokale gemeente in Urubamba waar ook verschillende kinderen van onze clubs kwamen. In Paucarbamba is het aantal kinderen de laatste twee maanden sterk afgenomen: sommigen waren op familiebezoek, maar ook zou in het buurtdorp Pachar het gerucht gaan dat wij de kinderen op de club zomaar ineens een keer zouden gaan dopen... Yojan en ik hebben er een hele middag voor uitgetrokken om de huisjes van de kinderen in het dorpje een voor een langs te gaan om te praten met de ouders en opnieuw toestemming te vragen om hun kind naar de club te laten gaan. Bij de een hadden we een open gesprek, bij de ander kregen we veel tegenstand, een ander draaide alleen z´n hoofd om. ´s Avonds thuis was ik helemaal op en zag niets meer zitten, het voelde echt als een geestelijke strijd. Terwijl ik probeerde te bidden kwam de Bijbeltekst in me op: ¨die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien¨, en het deed me denken aan de grote mais oogst die vorige maand is binnengehaald. Wat een belofte! Tegenstand geeft ook aan dat de Heere aan het werk is. Bidt voor ons zodat we in vertrouwen en met vrede mogen leven en doorgaan.

Medische dag

Op 27 Februari hebben we een medische dag georganiseerd waarbij een team uit de VS gratis hulp kwam bieden. De zalen van het kerkgebouwtje in Urubamba werden omgetoverd tot tandartsenpost, oogheelkunde en huisartsenzaaltje. Yojan heeft vooral het organisatorische gedeelte gedaan en vertaling naar Quechua, ik heb voor de huisarts vertaald en haar geholpen met verpleegkundige taken als controles en voorlichting en onze dominee hield zich bezig om de wachtende mensen o.a. het bijbelverhaal over de blinde Bartimeus te vertellen met de uitleg dat wij allemaal van nature blind zijn door de zonden en Jezus nodig hebben voor vergeving. In totaal gingen er zo´n 200 mensen en kinderen blij naar huis met een gratis nieuwe bril, getrokken tanden of kiezen en/of medisch advies en met het gestrooide evangelie in hun harten.

Vrouwenmiddag

¨Een vrouw naar Gods hart¨ was het thema van de vrouwenmiddag in de gemeente in Urubamba. We hebben een prachtige middag gehad waarbij er ook 4 buurvrouwen van bij het projecthuis en nog een vrouw uit Urubamba met me zijn meegeweest. Met totaal 30 vrouwen mochten we nadenken over ons hart: hebben we een oprecht hart, een zingend, biddend, puur, nederig, liefdevol, vergevend hart? Verder hebben we twee spellen gedaan en heerlijk gegeten.

Gebed

Bidt met ons mee voor dit zoveel zijdige werk hier in de Andes van Peru. We hebben nog niet duidelijk of er volgendjaar een echtpaar (wie) ons kan komen helpen met (uitbreiden van) het werk, hier in het projecthuis en/of in het tegenoverliggende dorp. Bidt dat Gods Woord vrucht zal dragen in de harten van de vrouwen en kinderen en dat het door zal trekken naar hun hele gezin. Bidt voor werk voor Yojan, we zijn nu bijna aan het einde van de regentijd waarin we enkele maanden zonder werk en inkomen hebben gezeten, het is voor ons een leerschool van vertrouwen. Bidt voor kracht, moed, wijsheid, geduld, leiding en vertrouwen voor ons persoonlijk, als we gevormd worden als instrumenten in Gods hand. Dank voor ons samen, we ervaren ons huwelijk als een zegen en mochten vorige maand vieren elkaar nu 5 jaar te kennen en 2,5 jaar getrouwd te zijn.

Groet en Zegen,

Yojan & Karina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear family and friends.

Traditional wedding

In October´13 Yojan and I were official withnesses at the wedding from one of our two chefs for the long horseback tous in the traditional mountain village Willoq. The bride and bridegroom are both clothed in the traditional cloths, the marriage ceremony in the municipality and church is in the Quechua language, there is a big meal for all the town with pork, beef and potatoes in the hot hole under the ground and in the end of the day everybody from town comes to give some money afther which they receive some drink and big popcorn. Anyhow a wonderful day and special to be withnesses of this.

Equine therapy

In the end of December and at the half of Januari we followed a course of Equine therapie from which the first took place in Lima and the last in the Project home in Paucarbamba. Equine therapy is a therapy for persons with a handicap for which are used horses. Some children with autism are for example over sensitive and don´t want to touch anything with bare hands and become very nervous when someone wants to shake hands or give them a hug. For this children is seen that contact (brush, touch, ride) with horses helps them to bit by bit accept touching. Children with weak (back)muscles kan do excersices riding with what they need to practise for example to keep balance. The specific shocking movement of the horse during riding activates in every person the system of alert in the brain, all the sences and consentration. So a child can learn more quickly and for example be able to learn how to read at a later age.

Life stories

Two students of the Christian University are doing their thesis with us about Equine therapy. Together with them we searched some children with a handicap or difficulty in their homes in the surrounding towns. Hector our neighbour boy of 14 years old is not able to read or write yet, his mom thinks it´s because in the past he always cried hystericly and kicked with his head. Once she put herbal oil and leaves on his body and also she let him drink holy water in the catholic church, but nothing helped. She would be very glad if Hector with the horse therapy could learn how to read. Lucero is a girl of 16 years old and strongly handicaped, she is often agressive and asks the full atention of her mom by kicking her, lying down on the ground and shouting through our conversation. The day care in Urubamba can´t have her anymore in their full group of kids. Lucero got Equine therapy in the past why she´s not afraid anymore to touch things and accepts a hug, her parents say that after ´riding horses´ she was sometimes a whole day quiet and they would really like to start Equine therapy again. In our neighbour town we met Robert, a boy with syndrome of down who is really looking forward to come to ride the horses and get ´fysio therapy´ at the same time. His mom seem to know as the only one of the town about the excistance of Janine, a girl of 15 years old strongly handicapped. When we arrive at her home which is between the mais fields, her mom carries her outside, it´s possible to smell that it was quite some time ago they changed her. The mother like in most of the cases is alone in these situations, a father is not anywhere, the mom works from 7 till 16 hours to buy food for her children. Janine lays the whole day on a bed in the dark little home, her skin is light compared to that of her younger sister. Her grandmother ´feeds´ her at midday... Janine is a lovely girl, she holds my hand when I sit at her side, she moves softly her body and here whole face looks happy when I speak lovely things to her. There are so many situations, so much need, it touches us and we would like to do everything to help these kids. Who helps us so that we can really do something for these kids and show Gods love to them by words and deeds?!

Children Bible clubs

With the help we get now from the 4 bible school students we are able to do the children bible clubs well. Every week the children hear a new story of the Bible and receive a paper so they can collect their own children Bible. It is warm in the rain season and everywhere regularly they have those water fights and also at the cbc´s we regularly play a kind of volley ball with two cloths and water balloons. At the club in the area close to Urubamba last weeks we have more kids because they have also their long holidays. The end of January we had a vacacion bible club in our local church in Urubamba to which assisted various children of our clubs. In Paucarbamba the last two months the amount of children has gone down strongly: some were on family visit, but also in the neighbour town Pachar there are people saying that suddenly we would baptize all the children in once... Yojan and I took a full afternoon to visit one by one the homes of the children in that town to speak with their parents and ask again permission for their children to come to the club. With some we had an open conversation, at another we got a lot of hard words, and another just turned the head away. In the evening at home I lost all my energy and felt like nothing would go well anymore, it really felt like a spiritual battle. While I tried to pray something I remembered a Bible verse: ¨who puts the seed with teers, will collect it with joy¨, and it made me think of the big production of corn they collect last month. What a promise! Oposure also shows that the Lord is at work. Pray for us so that we may live trusing and with peace continue.

Medical day

On the 27th of Februari we organized a medical day where a team from the US came to help for free. The rooms of the church building in Urubamba got changed to a dental clinic, eye clinic and doctor room. Yojan especially did the organizing part and translating Quechua, I translated for the doctor and helped her with nursing tasks as checks and prevention information and our pastor did some preaching for the waiting people about the blind Bartimeu with the explanation that everybody is blind from nature by sin and need Jesus for forgiveness. In total about 200 people and children went home happy with new glases, pulled teeth and/or medical advice and with the seed of the gospel in their hearts.

Women meeting

¨A woman acording to Gods heart¨ was the theme of the women meeting in the church in Urubamba. We had a beautiful afternoon where were also 4 neighbour women from at the project home and a woman from Urubamba went with me. With in total 30 women we could think about our heart: do we have an honest heart, a singing, praying, pure, humble, loving, forgiving heart? Also we did two games and ate delicious.

Prayer

Pray with us for the so much and diverse work in the Peruvian Andes. We don´t have clear yet if next year a couple (who) can come to help us with (amplifying) the work, here in the Project home and/or in the town in the opposite river side. Pray that Gods Word will bear fruts in the lifes of the women and children and continues in the life of the whole family. Pray for work for Yojan, we are almost finishing the rain period in which we were for some months without work and income, it´s a learning proces of faith and trust for us. Pray for strenght, courage, wisdom, patience, guidance and faith/trust for us personally, as we are being formed as instruments in Gods hand. Thank for us together, we feel our marriage as a blessing and celebrated last month that we now know each other for 5 years and have been married for 2,5 years.

Greet and Blessing,

Yojan & Karina

 


 

Nieuwsbrief Dec.2013

Posted by Yojan&Karina on January 13, 2014 at 10:40 AM Comments comments (0)


Rss_feed