Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

Blog

Al onze persoonlijke verhalen over het dagelijks leven en het project. Ga er voor zitten met wat drinken, en Geniet! Voor de foto's bij elk verhaal kun je doorklikken naar 'Foto´s' in de zijlijn.

view:  full / summary

Nieuws/News July'14

Posted by Yojan&Karina on July 29, 2014 at 8:45 PM Comments comments (2) 


Andes Mission Peru

Posted by Yojan&Karina on March 5, 2014 at 6:50 PM Comments comments (3)

Lieve familie en vrienden.

Traditionele bruiloft

In Oktober´13 waren Yojan en ik officiele getuigen bij de bruiloft van een van onze twee koks voor de lange paardentours in het traditionele bergdorpje Willoq. De bruid en bruidegom gaan beiden gekleed in traditionele dracht, de huwelijksplechtigheid in gemeentehuis en kerk zijn in de Quechua taal, er wordt een grote maaltijd bereid voor het hele dorp met varken, rund en aardappelen in de stoofpot onder de grond en aan het einde komt iedereen uit het dorp wat geld geven waarop zij dan weer een flesje drinken en grote popcorn krijgen. Al en met al een prachtige dag en bijzonder om hier getuigen van te zijn.

Equitherapie

Eind December en half Januari hebben we een cursus Equitherapie gevolgd waarvan de eerste in Lima en de laatste in het projecthuis in Paucarbamba plaatsvond. Equitherapie is een therapie voor personen met een handicap waarbij paarden gebruikt worden. Sommige kinderen met autisme zijn bijv. overgevoelig en willen met hun blote handen niets aanraken en worden erg nerveus als iemand hen een hand of omhelzing wil geven. Voor deze kinderen is gebleken dat het contact (borstelen, aaien, rijden) met paarden hen helpt om langzaam maar zeker aanraking te accepteren. Kinderen met zwakke (rug)spieren kunnen al paardrijdend oefeningen doen waarbij ze o.a. hun evenwicht moeten leren bewaren. De specifieke schokkende beweging van het paard tijdens het rijden activeert in elke persoon het systeem van alertheid in de hersenen, alle zintuigen en de concentratie. Zo kan een kind vlugger nieuwe vaardigheden aanleren en bijvoorbeeld op latere leeftijd nog leren lezen.

Levensverhalen

Twee studenten van de CHE zijn bij ons bezig met hun afstudeeropdracht over Equitherapie. Samen met hen hebben we een aantal kinderen met een handicap of beperking opgezocht in hun huisje in de omliggende dorpjes. Hector onze buurjongen van 14 kan nog niet lezen of schrijven, zijn moeder denkt dat het komt omdat hij vroeger vaak hysterisch huilde en met z´n hoofd bonkte. Ze heeft hem thuis een keer met bladeren en een kruidendrankje ingesmeerd en ook heeft ze hem weiwater laten drinken in de katholieke kerk, maar het heeft niets geholpen. Ze zou heel blij zijn als Hector met de paardentherapie toch kan leren lezen. Lucero is een meisje van 16 en meervoudig gehandicapt, ze is vaak erg agressief en eist de volle aandacht op van haar moeder door haar o.a. te slaan, op de grond te gaan liggen en door ons gesprek heen te schreeuwen. De dagopvang in Urubamba kan haar niet meer opvangen in de volle groep kinderen. Lucero heeft eerder Equitherapie gehad waardoor ze nu niet meer bang is om dingen aan te raken en een omhelzing accepteert, haar ouders geven aan dat ze na het ´paardrijden´ soms wel een hele dag rustig was en dat ze heel graag opnieuw zouden beginnen met Equitherapie. In ons buurtdorp ontmoeten we Robert, een jongen met syndroom van down die wel heel veel zin heeft om te komen paardrijden en zo ´fysiotherapie´ te krijgen. Zijn moeder lijkt als enige in het dorp af te weten van het bestaan van Janine, een meisje van 15 met een meervoudige handicap. Als we bij haar huisje komen dat tussen de maisvelden staat draagt de moeder Janine naar buiten, je kunt ruiken dat ze al een tijd niet verschoond is. De moeder staat er zoals in de meeste gevallen alleen voor, een vader is nergens te bekennen, om eten voor haar kinderen te kunnen kopen werkt de moeder van 7 tot 16uur. Janine ligt de hele dag op een bed binnen in het donkere huisje, haar huid is licht vergeleken bij dat van haar jongere zusje. Haar oma komt haar tussen de middag even ´voeren´... Janine is een lief meisje, ze houd m´n hand vast als ik naast haar zit, ze wiegt zachtjes heen en weer en haar hele gezicht straalt als ik lief tegen haar praat. Er zijn zoveel verschillende situaties, zoveel nood, het raakt ons en we zouden alles willen doen om deze kinderen te helpen. Wie helpt er mee zodat we echt iets voor deze kinderen kunnen gaan betekenen en hen Gods liefde door woord en daad kunnen laten zien?!

Kinderbijbelclub´s

Met de hulp die we nu krijgen van 4 bijbelschoolstudenten lopen de kinderbijbelclub´s goed. Elke week vertellen we de kinderen een nieuw verhaal uit de Bijbel en krijgen ze een blaadje mee om hun eigen kinderbijbel te sparen. Het is warm in de regentijd en overal worden regelmatig watergevechten gehouden en ook op de kbc´s spelen we regelmatig een soort van volleybal met twee doeken en waterballonnen. Op de club in de wijk bij Urubamba komen de laatste weken meer kinderen omdat het ook grote vakantie is. Eind Januari hebben we vakantiebijbelclub gehouden in onze lokale gemeente in Urubamba waar ook verschillende kinderen van onze clubs kwamen. In Paucarbamba is het aantal kinderen de laatste twee maanden sterk afgenomen: sommigen waren op familiebezoek, maar ook zou in het buurtdorp Pachar het gerucht gaan dat wij de kinderen op de club zomaar ineens een keer zouden gaan dopen... Yojan en ik hebben er een hele middag voor uitgetrokken om de huisjes van de kinderen in het dorpje een voor een langs te gaan om te praten met de ouders en opnieuw toestemming te vragen om hun kind naar de club te laten gaan. Bij de een hadden we een open gesprek, bij de ander kregen we veel tegenstand, een ander draaide alleen z´n hoofd om. ´s Avonds thuis was ik helemaal op en zag niets meer zitten, het voelde echt als een geestelijke strijd. Terwijl ik probeerde te bidden kwam de Bijbeltekst in me op: ¨die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien¨, en het deed me denken aan de grote mais oogst die vorige maand is binnengehaald. Wat een belofte! Tegenstand geeft ook aan dat de Heere aan het werk is. Bidt voor ons zodat we in vertrouwen en met vrede mogen leven en doorgaan.

Medische dag

Op 27 Februari hebben we een medische dag georganiseerd waarbij een team uit de VS gratis hulp kwam bieden. De zalen van het kerkgebouwtje in Urubamba werden omgetoverd tot tandartsenpost, oogheelkunde en huisartsenzaaltje. Yojan heeft vooral het organisatorische gedeelte gedaan en vertaling naar Quechua, ik heb voor de huisarts vertaald en haar geholpen met verpleegkundige taken als controles en voorlichting en onze dominee hield zich bezig om de wachtende mensen o.a. het bijbelverhaal over de blinde Bartimeus te vertellen met de uitleg dat wij allemaal van nature blind zijn door de zonden en Jezus nodig hebben voor vergeving. In totaal gingen er zo´n 200 mensen en kinderen blij naar huis met een gratis nieuwe bril, getrokken tanden of kiezen en/of medisch advies en met het gestrooide evangelie in hun harten.

Vrouwenmiddag

¨Een vrouw naar Gods hart¨ was het thema van de vrouwenmiddag in de gemeente in Urubamba. We hebben een prachtige middag gehad waarbij er ook 4 buurvrouwen van bij het projecthuis en nog een vrouw uit Urubamba met me zijn meegeweest. Met totaal 30 vrouwen mochten we nadenken over ons hart: hebben we een oprecht hart, een zingend, biddend, puur, nederig, liefdevol, vergevend hart? Verder hebben we twee spellen gedaan en heerlijk gegeten.

Gebed

Bidt met ons mee voor dit zoveel zijdige werk hier in de Andes van Peru. We hebben nog niet duidelijk of er volgendjaar een echtpaar (wie) ons kan komen helpen met (uitbreiden van) het werk, hier in het projecthuis en/of in het tegenoverliggende dorp. Bidt dat Gods Woord vrucht zal dragen in de harten van de vrouwen en kinderen en dat het door zal trekken naar hun hele gezin. Bidt voor werk voor Yojan, we zijn nu bijna aan het einde van de regentijd waarin we enkele maanden zonder werk en inkomen hebben gezeten, het is voor ons een leerschool van vertrouwen. Bidt voor kracht, moed, wijsheid, geduld, leiding en vertrouwen voor ons persoonlijk, als we gevormd worden als instrumenten in Gods hand. Dank voor ons samen, we ervaren ons huwelijk als een zegen en mochten vorige maand vieren elkaar nu 5 jaar te kennen en 2,5 jaar getrouwd te zijn.

Groet en Zegen,

Yojan & Karina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear family and friends.

Traditional wedding

In October´13 Yojan and I were official withnesses at the wedding from one of our two chefs for the long horseback tous in the traditional mountain village Willoq. The bride and bridegroom are both clothed in the traditional cloths, the marriage ceremony in the municipality and church is in the Quechua language, there is a big meal for all the town with pork, beef and potatoes in the hot hole under the ground and in the end of the day everybody from town comes to give some money afther which they receive some drink and big popcorn. Anyhow a wonderful day and special to be withnesses of this.

Equine therapy

In the end of December and at the half of Januari we followed a course of Equine therapie from which the first took place in Lima and the last in the Project home in Paucarbamba. Equine therapy is a therapy for persons with a handicap for which are used horses. Some children with autism are for example over sensitive and don´t want to touch anything with bare hands and become very nervous when someone wants to shake hands or give them a hug. For this children is seen that contact (brush, touch, ride) with horses helps them to bit by bit accept touching. Children with weak (back)muscles kan do excersices riding with what they need to practise for example to keep balance. The specific shocking movement of the horse during riding activates in every person the system of alert in the brain, all the sences and consentration. So a child can learn more quickly and for example be able to learn how to read at a later age.

Life stories

Two students of the Christian University are doing their thesis with us about Equine therapy. Together with them we searched some children with a handicap or difficulty in their homes in the surrounding towns. Hector our neighbour boy of 14 years old is not able to read or write yet, his mom thinks it´s because in the past he always cried hystericly and kicked with his head. Once she put herbal oil and leaves on his body and also she let him drink holy water in the catholic church, but nothing helped. She would be very glad if Hector with the horse therapy could learn how to read. Lucero is a girl of 16 years old and strongly handicaped, she is often agressive and asks the full atention of her mom by kicking her, lying down on the ground and shouting through our conversation. The day care in Urubamba can´t have her anymore in their full group of kids. Lucero got Equine therapy in the past why she´s not afraid anymore to touch things and accepts a hug, her parents say that after ´riding horses´ she was sometimes a whole day quiet and they would really like to start Equine therapy again. In our neighbour town we met Robert, a boy with syndrome of down who is really looking forward to come to ride the horses and get ´fysio therapy´ at the same time. His mom seem to know as the only one of the town about the excistance of Janine, a girl of 15 years old strongly handicapped. When we arrive at her home which is between the mais fields, her mom carries her outside, it´s possible to smell that it was quite some time ago they changed her. The mother like in most of the cases is alone in these situations, a father is not anywhere, the mom works from 7 till 16 hours to buy food for her children. Janine lays the whole day on a bed in the dark little home, her skin is light compared to that of her younger sister. Her grandmother ´feeds´ her at midday... Janine is a lovely girl, she holds my hand when I sit at her side, she moves softly her body and here whole face looks happy when I speak lovely things to her. There are so many situations, so much need, it touches us and we would like to do everything to help these kids. Who helps us so that we can really do something for these kids and show Gods love to them by words and deeds?!

Children Bible clubs

With the help we get now from the 4 bible school students we are able to do the children bible clubs well. Every week the children hear a new story of the Bible and receive a paper so they can collect their own children Bible. It is warm in the rain season and everywhere regularly they have those water fights and also at the cbc´s we regularly play a kind of volley ball with two cloths and water balloons. At the club in the area close to Urubamba last weeks we have more kids because they have also their long holidays. The end of January we had a vacacion bible club in our local church in Urubamba to which assisted various children of our clubs. In Paucarbamba the last two months the amount of children has gone down strongly: some were on family visit, but also in the neighbour town Pachar there are people saying that suddenly we would baptize all the children in once... Yojan and I took a full afternoon to visit one by one the homes of the children in that town to speak with their parents and ask again permission for their children to come to the club. With some we had an open conversation, at another we got a lot of hard words, and another just turned the head away. In the evening at home I lost all my energy and felt like nothing would go well anymore, it really felt like a spiritual battle. While I tried to pray something I remembered a Bible verse: ¨who puts the seed with teers, will collect it with joy¨, and it made me think of the big production of corn they collect last month. What a promise! Oposure also shows that the Lord is at work. Pray for us so that we may live trusing and with peace continue.

Medical day

On the 27th of Februari we organized a medical day where a team from the US came to help for free. The rooms of the church building in Urubamba got changed to a dental clinic, eye clinic and doctor room. Yojan especially did the organizing part and translating Quechua, I translated for the doctor and helped her with nursing tasks as checks and prevention information and our pastor did some preaching for the waiting people about the blind Bartimeu with the explanation that everybody is blind from nature by sin and need Jesus for forgiveness. In total about 200 people and children went home happy with new glases, pulled teeth and/or medical advice and with the seed of the gospel in their hearts.

Women meeting

¨A woman acording to Gods heart¨ was the theme of the women meeting in the church in Urubamba. We had a beautiful afternoon where were also 4 neighbour women from at the project home and a woman from Urubamba went with me. With in total 30 women we could think about our heart: do we have an honest heart, a singing, praying, pure, humble, loving, forgiving heart? Also we did two games and ate delicious.

Prayer

Pray with us for the so much and diverse work in the Peruvian Andes. We don´t have clear yet if next year a couple (who) can come to help us with (amplifying) the work, here in the Project home and/or in the town in the opposite river side. Pray that Gods Word will bear fruts in the lifes of the women and children and continues in the life of the whole family. Pray for work for Yojan, we are almost finishing the rain period in which we were for some months without work and income, it´s a learning proces of faith and trust for us. Pray for strenght, courage, wisdom, patience, guidance and faith/trust for us personally, as we are being formed as instruments in Gods hand. Thank for us together, we feel our marriage as a blessing and celebrated last month that we now know each other for 5 years and have been married for 2,5 years.

Greet and Blessing,

Yojan & Karina

 


 

Nieuwsbrief Dec.2013

Posted by Yojan&Karina on January 13, 2014 at 10:40 AM Comments comments (0)

KinderBijbelClub's, Projecthuis&Leren

Posted by Yojan&Karina on September 1, 2013 at 1:25 AM Comments comments (2)

English see below

 

Lieve familie en vrienden,

 

Na het laatste verhaal op de website en tussendoor een gebedsmail, hierbij weer een nieuw verhaal met als belangrijkste: de vakantie kinderBijbelclubs.

 

Huis

Allereerst zijn we idd eind Mei met ons bed en de paarden naar het projecthuis verhuisd. Het was de eerste maand(en) nog echt kamperen, zonder elektriciteit, met kaarsjes en noodverlichting en uiteindelijk zelfs nog een tijd zonder water binnenshuis. Maar, wel ons eigen plekje! In Juni en Juli is er nog hard verder gewerkt aan het huis en op dit moment is het eindelijk zo goed als klaar. Helaas zijn we alleen uiteindelijk wel in een rechtsproces beland met de ingenieur om ons geld terug te krijgen van het laatste deel van het projecthuis dat we nu zelf met anderen hebben afgebouwd. We zijn blij en dankbaar dat de dag voordat de vrijwilligers kwamen de houten vloer gelakt kon worden en de dag van aankomst hun bedden in elkaar konden worden gezet. Twee dagen ervoor zijn we met al onze meubels verhuisd en de vrijwilligers hebben nog geholpen om alles op z’n plek te sjouwen zodat iedereen z’n slaapplaats had en wij voor het eerst in onze zit/slaapkamer boven konden slapen. Het enige is dat we tot op heden zo weinig waterdruk hebben dat we meestal overdag geen druppel water hebben, ’s nachts alleen een dun stroompje, en sowieso de boiler niet vol loopt om warm te kunnen douchen. We doen het dus maar met gekookt water en een kannetje en vooral met 10personen in een huis zonder water was niet makkelijk… We hopen dat we binnenkort voldoende financiële middelen hebben om een waterdrukpomp en tanks te kunnen installeren. Daarnaast hebben we gelukkig de afgelopen tijd voldoende paardrijdtochten gehad om persoonlijk precies rond te kunnen komen, we hopen nog een klein beetje te kunnen sparen om ook straks het regenseizoen (laagseizoen zonder toeristen) door te kunnen komen. Zo zijn we op onze nieuwe locatie langzaam maar zeker ook het ‘gewone’ werk ook aan het opbouwen. God voorziet!

 

KinderBijbelClubs

Na maanden van voorbereiding was het dan zover: op 24Juli kwamen de 5 Nederlandse vrijwilligsters hier in Cusco aan. In het projecthuis in Paucarbamba verbleven we met 10personen (5 vrijwilligsters, een NL-Pe echtpaar van de Bijbelschool in Lima met hun baby, een jongen uit NL die kwam helpen op de Ranch, en wij). De eerste dagen werd er hard geknipt om alle Bijbelse figuren uit het gekochte flanelpakket netjes op orde te krijgen. Ook hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de vakantie kinderBijbelclubs. Drie middagen in de armste wijk van Urubamba (Qoto Huincho) waar we de club een doorstart konden geven en waar gemiddeld elke dag zo’n 75 kinderen kwamen. Een ochtend in het hoge bergdorp Willoq waar 65 kinderen met hun traditioneel gekleurde poncho’s en hun schrale wangetjes naar het evangelie mochten luisteren en een hart knippen en versieren. We houden nog contact met het lokale kerkje in Willoq of ze onze hulp nodig hebben met het opstarten van een kinderBijbelclub daar. Drie ochtenden gingen de poortdeuren in Paucarbamba wijd open en mochten we met dagelijks zo’n 40 kinderen in het projecthuis bijeenkomen waar nu bankjes staan en het versierd is. Elke ochtend haalde ik met ons 8-persoonsbusje zo’n 20-24 kinderen op uit het naburige dorpje Pachar over een hobbelig zandweggetje, ze vonden het schitterend “er kunnen er nog wel meer bij, tante Karina” riepen ze. KinderBijbelclub “De Schatzoekers” (een naam- (en logo) genootje van de KBC die ik ooit mocht helpen opzetten in Bodegraven). In ieders hart van klein tot groot leeft hier in de Andes de gedachte ooit nog eens een Inka schat te vinden. Wij mochten de kinderen vertellen over de rijke jongeling, Zacheus, en de rijke man en Lazarus. Er zijn maar twee mogelijkheden: of een triest einde zoals de rijke man, of eindigen zoals Larazus in de Hemel. De HeereJezus wil dat we Hem echt om vergeving vragen en Zijn Genade en Vergeving door het geloof aannemen, Hij wil ons hele hart en leven. De kinderen zongen het uit volle borst mee: je bent pas echt rijk, rijker dan een koning, als de Heere Jezus in je hart woont. Ook de Bijbeltekst geschreven op een getekende schatkist die je af kon dekken met papieren puzzelstukken kenden de meesten goed na drie dagen: “Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze mot en roest verderft en waar dieven doorgraven en stelen, maar vergadert u schatten in de Hemel waar ze noch mot noch roest verderft en waar dieven niet doorgraven of stelen, want waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn.” Na wat drinken en een koekje gingen de kinderen in twee groepen uiteen voor het werkje en het spel. De eerste dag hebben de kinderen een schatkistje gemaakt van stevig papier en dat versierd met stickers en glitter. Gedurende de drie dagen konden ze muntjes (van geel foam) verzamelen als punten voor aanwezigheid, opzeggen van de Bijbeltekst en het winnen van een spel. De tien kinderen met de meeste muntjes aan het eind van de drie dagen mochten een klein cadeautje uitkiezen uit het metalen schatkistje waarover de twee poppen “Tanja en Pedro” de wacht hielden. Tot en met de oudste jongens van 13jaar zaten de kinderen ijverig hun schatkistje en de tweede dag hun hart te knippen en te versieren met hartjes en sterretjes erop. Bij de spellen kwamen ze los: touwtrekken, waterbalonnen volley, levend ganzenbord met (Bijbelse) quizvragen, schaap en wolf in de kring, varkentje prik, enz.

 

De kinderen waarvoor we gebed vroegen in de laatste gebedsmail waren allemaal op de club. De vader van de 3 buurkinderen had uiteindelijk toch toestemming gegeven en zijn zoontje dat bij z’n oom woont komt nu zelfs elke zondag, samen met JorDavid en een aantal andere buurkinderen mee naar de zondagschool. We zijn stil en verwonderd over Gods werk, Hij is Degene Die harde harten kan breken en kinderen, maar ook hun ouders tot Zich kan trekken. Wij moeten alleen openstaan om gebruikt te worden als instrument in Zijn hand, tot de eer en verheerlijking van Zijn Naam.

 

Leren

Eind Juni hadden we een zendingsweekend in onze gemeente in Urubamba. We zijn er door aangeraakt en bemoedigd. Zending is een opdracht voor ons allen: als je zelf tot geloof gekomen bent kun je ook een ander de weg naar Christus wijzen. Tegen wie zal God kunnen zeggen: “jij goede en getrouwe dienstknecht …”? Een christen is als een sinaasappel: vaak alleen onder ‘druk’ (moeilijkheden/beproeving) komt het sap naar buiten, en dan zien de mensen of je werkelijk zoet of eigenlijk zuur bent van binnen… Wat hebben we dan nog veel te leren en blijven we klein onder onze Almachtige Vader, maar Hij is het tegelijkertijd Die ons kracht en wijsheid geeft om door te gaan met het werk “opdat Zijn huis vol zal worden”.

Drie weken geleden hebben Yojan en ik beiden de basis kinderevangelisatiecursus met goed resultaat afgerond. Veel interessante en waardevolle thema’s zijn aan bod geweest: het woordenloze boek (Geel: God, Zwart: zonde, Rood: Christus’ bloed, Wit: Geloof&Reiniging, Groen: geestelijke groei), het aanleren van liederen, Bijbelteksten en het vertellen van een Bijbelverhaal. Twee weken geleden zijn we in de gemeente gestart met het volgen van een discipelschapstraining / Bijbelcursus die in totaal 1jaar zal duren (elke donderdag avond). Bidt voor ons om wijsheid en kracht voor het werk. Voor de kinderen en hun ouders uit de dorpen hier in de Andes. Vorige maand is er nog een vader dronken zwalkend langs de weg aangereden, zo de dood in, een vrouw en twee jonge kinderen achterlatend (zie verhaal in de eerst volgende Discipel, magazine van Stichting Kimon). Bidt dat God krachtig in hun harten zal werken en hun levens zal vervullen met de vrede die alleen in Hem te vinden is.

 

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

Voor leuke Peruaanse cadeautjes: zie de link in de linkerkolom op deze website!

 

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear family and friends,

 

After the last story on the website and in between a prayer mail, here again a new story with the most important point: the vacation children Bible clubs.

 

Home

First of all we moved indeed the end of May with our bed and horses to the project home. The first months it was really like camping, without electricity, candle light and emergency light and even quite some time without water inside the home. But, our own space! In June and July there is worked a lot on the home and in this moment it practically ready. Pitifully we got in a judge process with the engineer to get back our money from the last part of the home which he did not finish and that we now finished with other people. We are very glad and thankful that the day before the volunteers arrived the wooden floor could be finished and on the day of arrival the beds could be installed. Two days before that we moved already all our furniture and the volunteers still helped to put everything in it’s place so that everyone had his place to sleep and we for the first time could sleep in our living/bed-room in the second floor. The only thing is that we have until now so less water pressure that most of the days we don’t have not one drop of water, just during the nights a little stream, and anyhow the boiler can’t fill up to take a warm shower. So we just boil water and work with a small can and especially with 10persons in a house without water was not easy… We hope to have soon enough in the financial area to install a water pressure and tank system. Beside of that we thankfully had the last times enough horseback rides to just have enough for us personally to live, we hope to be able to still save a bit to have enough for the rain season (low period without tourists). So we are at our new location step by step building up also our ‘normal’ work. God provides!

 

Children Bible Clubs

After months of preparation it was finally that far: 24 of July the group of 5 Dutch volunteers arrived here in Cusco. In the project home in Paucarbamba we stayed with 10persons (5volunteerd, a Dutch-Peruvian couple from the Bible school in Lima with their baby, a Dutch boy who came to help at the Ranc and we). The first days was a lot of cutting of the flannel graph set that we bought for the clubs and putting it in order. We also worked hard for the preparations for the children Bible clubs. Three afternoons in the poorest area in Urubamba (QotoHuincho) were we were able to restart the club and where every approximately came 75 kids. A morning in the high Andean town Willoq where 65 children attended in their traditional colored ponchos and red burned faces and heared the gospel, cut a heart and decorate it. We are still in contact with the local small church in Willoq if they need our help with the beginning of a children Bible club there. Three mornings the gate door in Paucarbamba was opened and we could meet daily with about 40 kids in the project home where we have benches now and it is nice decorated. Every morning I picked up with our 8-personal car about 20-24 children in the neighbor town of Pachar, driving over a sandy road, they enjoyed it and “there will fit even more children, aunty Karina” they called. Children Bible club “The Treasure hunters” (the same name and logo as the CBC which I once helped to raise in Bodegraven, NL). In the hearts of everybody small and big here in the Andes lives the desire to ever find an Inca treasure. We were able to tell the kids about the rich young man, Zacchaeus, and the rich man and Lazarus. There are just two chances: or a sad ending like the rich man or finishing like Lazarus in heaven. De Lord Jesus wants that we really ask Him for forgiveness and that we accept His Grace and forgiveness by faith, He wants our whole heart and life. The children sang well with us: you are really rich, richer than a king, when Jesus lives in your heart. Also the written Bible text on a drawn treasure chest which we could cover with paper puzzle parts, most of them knew it well after the three days: “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also.” After some drink and cookie the children went in two different groups for their game and art. The first day the kids made a treasure chest of strong paper which they decorated with stickers. During the three days they could collect coins (of yellow foam) as points for assistance, knowing their Bible verse and winning a game. The ten children with the most coins in the end of the three days could choose a small present out of the small metal treasure chest over which two dolls “Tanja and Pedro” were guarding. Untill the oldest boys of 13years the kids were full attention making their treasure chest and the second day their heart decorating it with hearts and stars. With the games they enjoyed a lot: pulling the rope, water balloons volley, a game with (Biblical) quiz questions, sheep and wolf in the circle, put the parts blinded to the paper pig, etc.

 

The children for who we asked to pray in our last prayer email they were all at the club. The father of the three neighbor kids finally gave permission and his son that lives with his uncle is even coming now every Sunday, together with JorDavid and some other neighbor kids, with us to the Sunday school in our church. We are silence and amazed about Gods work, He is the One Who can break hard hearts and can pull children, but also their parents to Him. We just need to be open to be used as instruments in His hand, for the glory and honor of His Name.

 

Learn

End of June we had a mission weekend in our church in Urubamba. We were touched by it and encouraged. Mission is a task for all of us: if you came to faith yourself, you can also show someone else the way to Christ. To who God will be able to say: “you good and trustful/faithful servant …”? A Christian is like an orange: often just under ‘pressure’ (difficulties/trials) the juice comes out, and than the people around you will see if you are truly ‘sweet’ or actually ‘sour’ inside… What can we still learn a lot than and we stay small under our Almighty Father, but He is it at the same time Who gives us wisdom and strength to continue with the work “so that His home will be filled”. Three weeks ago Yojan and I finised with good results the children evangelization course. Much interesting and valuable themes passed: the book without words (Yellow: God, Black: sin, Red: blood of Christ, White: Faith&Purification, Green: spiritual growth), teaching songs, Bible verses and telling a Bible story. Two weeks ago we started in our church to follow a disciple training / Bible course which will take 1year in total (every Thursday night). Pray for us for wisdom and strength for the work. For the children and their parents from the Andean towns here. Just last month a man drunk walking along the way got a mortal accident, a woman and two young children left behind. Pray that God will work powerfully in their hearts and shall fill up their lives with the peace that is just possible to find in Him.

 

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

For nice Peruvian presents see the link on the left side of this web page.

 

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)

 

 


Bouw, Edwin, KBC's

Posted by Yojan&Karina on May 19, 2013 at 1:40 AM Comments comments (2)

(English see down)


Lieve familie en vrienden,

Om de draad niet kwijt te raken met zoveel verschillende dingen om te vertellen, heb ik deze keer niet 1 lang verhaal geschreven, maar verschillende korte stukjes.

 

- We zijn sinds eind Maart terug in Peru en we waren gauw weer gewend aan ons wonen en werken hier. We zijn dankbaar dat we weer regelmatig een paardentour hebben om zo in ons eigen inkomen te kunnen blijven voorzien.

 

- Het projecthuis is nog steeds niet af (ramen, deuren, trap, balkon, tussenwanden), dit komt omdat de ingenieur in geldproblemen zit en ‘ons’ geld aan andere, voor hem belangrijker, dingen heeft uitgegeven. We hebben nog wel redelijk goed contact met hem en heeeeel langzaam vordert er elke keer nog wel iets (de keuken en badkamer zijn betegeld) met veel druk van onze kant. Dit geeft ons veel spanning en soms weten we niet of we de ingenieur moeten gaan aangeven (wat in het Peruaanse systeem ook niet van een leien dakje zal gaan) of toch maar weer Geduld... We hebben hierin vooral wijsheid nodig.

 

- We hebben gelukkig ook een aantal keer ontspannende dingen kunnen doen zoals een paar keer een wandeling met een vriendin uit NL die op bezoek kwam met haar vriendin. En op mijn verjaardag (8 Mei) hebben Yojan en ik een heerlijke wandeling gemaakt van 3uur langs de rivier vanaf het nieuwe land en hebben we gezellig ergens gegeten. Ook hebben we een gezellige gezinsdag gehad met gemeenteleden als viering voor de Moederdag.

 

- Kennissen uit een hoog, traditioneel bergdorp hebben ons gevraagd ‘padrinos’ (peetouders) te zijn voor hun zoontje van bijna 1jaar. Deze familie met 5 kinderen zijn christenen en op de zondag dat de kleine Edwin in de kerk werd ‘opgedragen’ waren wij getuigen en zo voelt het een beetje alsof we ‘geestelijk’ een zoontje hebben. Naar de traditie hebben we Edwin een mooi setje kleren en schoentjes gegeven voor deze gelegenheid. Een traditionele maaltijd met schapenvlees geroosterd op hete stenen in de grond en het knippen van het haar van de kleine Edwin (waarbij de mensen wat geld geven voor een lok die ze afknippen als eerste ‘spaargeld’ voor het kind) hoorden er ook traditiegetrouw bij. Op de 1e verjaardag van Edwin hebben we gezellig met z’n allen op ons nieuwe land gegeten.

 

- We zijn dankbaar dat we de afgelopen tijd wel zijn opgeschoten met de paardenstallen die nu vrijwel helemaal klaar zijn. Ook hebben we de nodige dingen kunnen aanschaffen zoals evangelisatiemateriaal (naamkaartjes, scharen, lijm, kleurdozen, evangelisatie boekjes en kleine presentjes uit de christelijke boekwinkel), een (8persoons)autobusje om o.a. kinderen te kunnen ophalen en voor eigen vervoer vanaf het nieuwe land (dat te ver ligt om 's avonds met openbaar vervoer naar het dorp (en dus o.a. kerk) te kunnen), en een speelhuisje met glijbaan voor bij het projecthuis. Heel hartelijk bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen door gebed of een gift voor AndesMissionPeru.

 

- Dinsdag 21 Mei zullen we als alles gaat zoals gepland toch sowieso gaan verhuizen (met ons bed althans) naar het nieuwe land waar 1 kamertje van het projecthuis al wel ramen en een deur heeft. De paarden gaan die dag ook over. We hebben al wel water, maar nog geen elektriciteit… We kunnen dan beter toezicht houden op wat er wel of niet gebeurd, met de paarden gaan werken vanaf het nieuwe land (enkele tours zijn geboekt vanaf het nieuwe vertrekpunt) en investeren in de contacten met de nieuwe buren.

 

- De kinderBijbelclub (KBC) in de armste wijk van Urubamba heeft gedurende onze drie maanden afwezigheid goed doorgedraaid en konden we na terugkomst nog ong. 20kinderen verwelkomen, maar helaas is het aantal club bezoekende kinderen de laatste weken sterk gedaald en gaat het aantal op en neer. We vragen jullie gebed hiervoor. Deze club is opgezet vanuit onze kerk zonder een goede voorbereiding/programma en na korte tijd werd de club 'plotseling' in onze handen overgelaten. We zijn de afgelopen weken bezig geweest en nog bezig met het opzetten van een goed plan/programma voor deze KBC. Bidt met ons mee dat we dit in de komende weken kunnen afmaken en implementeren en dat er weer veel kinderen zullen komen en bovenal dat God hun harten zal aanraken. Tegelijkertijd weten we dat het niet gaat om aantallen, maar om Gods krachtige werk in een kinderhart.

 

- We zijn dankbaar voor de contacten met buurkinderen bij het projecthuis. Bidt voor de 12jarige JorDavid (sommigen 'kennen' hem als de jongen van de video in Paucarbamba), hij toont veel interesse in het evangelie en gaat regelmatig op zondag met ons mee naar de kerk/zondagschool. Zijn Oma die bij hen inwoonde is pas overleden en hij heeft veel vragen. Bidt dat we hem hierin kunnen helpen en bovenal dat hij echt zijn geloof en vertrouwen zal mogen hebben in de Heer JezusChristus.

 

- De komende tijd zullen we naast alle andere bezigheden ook de Vakantie KBC's van 3 ochtenden voorbereiden voor de locatie van de huidige KBC en voor het projecthuis. Hiervoor zullen er 5 vrijwilligsters vanuit Nederland komen en 1 Peruaans/NL echtpaar/vrienden uit Lima. De vakantieBijbelclubs zullen D.V. plaatsvinden in de eerste twee weken van Augustus waarna we wekelijks de KBC in Paucarbamba (projecthuis) hopen te gaan doen, waar de buurkinderen al volop naar vragen.

 

- Volgende week zal ook de basiscursus kinderevangelisatie vanuit de kerkelijke gemeente starten voor de komende 12 weken elke zondag middag voor de avonddienst. Bidt dat we vol energie kunnen deelnemen en veel zullen leren, dat het een zegen voor ons zal zijn zodat we tot zegen mogen zijn.

 

- In al deze omstandigheden zijn we erg druk en voelen we ons erg afhankelijk van Hem alleen Die ons de kracht, wijsheid en vrede kan geven voor en in alles. En Hij alleen is het Die ogen kan openen en harten kan verbreken voor het Vredebrengende Evangelie. We hebben in deze tijd uw gebed hard nodig, voor ons, maar ook voor die kinderen en hun ouders met wie we werken. “Niet degene die plant of degene die natmaakt is iets, maar alleen God, Die de wasdom (het groeien en de vrucht) geeft”.

 

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

Voor leuke Peruaanse cadeautjes: zie de link in de linkerkolom op deze website!

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear family and friends,

 

To don’t lost the story line with so many things to tell, I choose to write this time not 1 long story but different short parts.

 

- We are back in Peru since the end of March and quickly we adapted back again to our living and working here. We are glad to have again regularly some riding tour so that we can continue earning for our own income.

 

- The project home is still not finished (windows, doors, stairs, balcony, separation walls), this is because the engineer has financial problems and spend ‘our’ money in other, for him more important things. We still have some contact with him and very very slowly some things are still advancing (the kitchen and bathroom are with ceramics) with a lot of pressure from our side. This is giving us a lot of tension and sometimes we don’t know if we need to open a juridical process (which also is not sure to work out well in the Peruvian system) or still again Patience… We need especially wisdom in this case.

 

- Luckily we also did some relaxing things like some walks with a Dutch friend who came to visit us with her friend. On my birthday (May 8 ) Yojan and I made a nice walk of 3 hours along the river since the new land and we ate at a nice place. We also had a nice family day with church members as celebration for the Moms day.

 

- Friends from a high, traditional mountain village asked us to be ‘padrinos’ (godfathers) for their son of almost 1 year. This family with 5 children are Christians and the Sunday that the little Edwin was ‘presented’ in church we were witnesses and so it feels a bit like we have a ‘spiritual’ son. According to the tradition we gave Edwin a nice set of cloths and little shoes for this occasion. A traditional meal with lamb meat roasted on hot stones in the ground and the cutting of the hair of the little Edwin (for which people give some money for a piece of hair they cut of as first ‘saving money’ for the child) were part of the day according the tradition. On Edwin’s first birthday we had a nice meal all together in the new land.

 

- We are glad and thankful that the last weeks we could do a lot for the horse stables which are almost ready now. We also could buy some necessary things like evangelization material (name cards, scissors, glue, color pencils, Christian leaflets and presents), an (8personal) mini bus/car to pick up children and for own transportation since the new land (that is too far to take public transportation at night to the town (church etc.), and a play home with slide for at the project home. Lots of thanks for everybody who helped in this with prayer or a donation.

 

- Tuesday 21st of May if everything goes like planned we will anyhow move (although just with our bed) to the new land where 1 small room of the project home does have windows and a door yet. The horses will move with us that day. We have water, but no electricity yet. We can manage things better from there seeing what is happening and what not, we can start to work with our horses since the new land and invest in contacts with the new neighbors.

 

- The children Bible club (CBC) in the poorest area of Urubamba was going on well during our three months abroad and after we came back we could still welcome about 20 kids, but pitifully the last weeks decreased the number of kids strongly and the amount is going up and down. We ask your prayers for this. The club was started by our church without a good preparation or program and after short time the club ‘suddenly’ was left over in our hands. The last weeks and still now we are working on a good plan/program for this CBC. Pray with us that we can finish this in the next weeks and implement and that there will be coming more children again and above all that God will touch their hearts. At the same time we know it’s not about amounts, but about God really working in a child’s life.

 

- We are thankful for the contacts with the neighbor kids close by the project home. Pray for the 12 years old JorDavid (some ‘know’ him as the boy from the video in Paucarbamba), he shows a lot interest in the gospel and regularly goes with us to church/Sunday school on Sundays. His grandmother who lived with them died some weeks ago and he has lots of questions. Pray that we can help him in this and that above all he will really have his faith and trust in the Lord JesusChrist.

 

- The coming time beside all our other activities we will also prepare the vacation CBC’s of 3 mornings at the location of the actual CBC and for the project home. Therefore will come a group of 5 Dutch volunteers and 1 Peruvian/Dutch couple/friends from Lima. The vacation Bible club’s will take place God willing in the first weeks of August after which we will have weekly the CBC in Paucarbamba (project home), where the neighbor kids already are asking for.

 

- Next week will also start the basic course of children evangelization in our own church for the next 12 weeks every Sunday afternoon before the evening service. Pray that we can take part with full energy and learn the most that is possible, that it will be a blessing for us so that we may be a blessing for others.

 

- In all these circumstances we are very busy and we feel very dependent on Him Who alone can give us the strength, wisdom and peace for and in everything. And He alone is the One Who can open eyes and break hearts for His peace bringing Gospel. We really need your prayers in this time, for us, but especially also for the children and their parents with who we work. “So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth.”

 

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

For nice Peruvian presents see the link on the left side of this web page.

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Verlof & Reflectie

Posted by Yojan&Karina on March 29, 2013 at 2:25 PM Comments comments (1)

(English see down)

 

Lieve familie en vrienden,

Na drie maanden een koud en winters verlof, zijn we dan weer terug op Peruaanse bodem: hoog in de Andes. Zo aan het einde van de regentijd regent het nog regelmatig en is het op verschillende plaatsen flink modderig. Maar alle velden op de berghellingen zijn vol begroeid met groen gras en gele bloemen en als de zon doorkomt is het gelijk korte mouwen weer.


We hebben een goede en bijzondere tijd gehad in Nederland. De eerste weken was het vooral ontmoeten van familie en vrienden, en zeker rond de Kerst en Oud&Nieuw, en ook een beetje de spanning rond de bouw in Peru achter ons laten. Daarna was het werk aan de winkel voor het maken van de powerpoint presentaties over ons project AndesMissionPeru en wat we tot dan toe gedaan hadden. We mochten presentaties geven van kleuters, basis-, en middelbare scholen tot kerken, bedrijven, de kimondag en ouderenmiddagen. Waar Yojan de meeste presentaties in elkaar zette, was ik degene die ze dan toch in het Nederlands moest geven. Ik vond het vaak best even spannend, maar heb zo gevoeld dat God het was die de woorden gaf en het tot een mooie bijeenkomst leidde. We hebben gezien dat Hij de harten van mensen heeft aangeraakt voor het project, dat er velen (ook door gebed) achter ons staan en ons (financieel) steunen. Naast God willen we iedereen daar nogmaals hartelijk voor bedanken! De Joh.Calvijnschool in Gouda heeft zelfs actie voor ons gevoerd door allerlei Peruaanse spulletjes te verkopen en heeft daarmee een erg mooi bedrag opgehaald voor de inrichting van het projectgebouw en speelveld.


Naast de presentaties hadden we regelmatig een vergadering met de Kimon, met het HomeTeam, ed. We zijn er niet meer aan toe gekomen om echt voor onszelf nog wat te werken/verdienen zoals eigenlijk het plan was omdat wij niet persoonlijk van de sponsorgelden leven. We hebben echter nooit tekort gehad en er waren altijd weer op bijzondere momenten mensen die aan ons dachten en bijv. iets kwamen brengen: echt een zegen!

 

In deze drie maanden zaten voor ons ook leerzame lessen: we moesten leren om alleen op God te vertrouwen en van Zijn hand te leven, leren om ook persoonlijk praktische hulp te aanvaarden. Leren om in alle drukte en spanning alleen in JezusChristus rust te vinden. Een voor mij moeilijk punt was ook het opgeven en achter me laten van een stuk ‘zekerheid’, de zekerheid rondom allerhande verzekeringen (zorg, ww, arbeidsongeschiktheid, aow, pensioen, etc) die ervoor zouden moeten zorgen dat Yojan en/of ik nooit te tekort zullen komen mocht 1 van ons iets overkomen of in andere situaties. In onze persoonlijke situatie is het namelijk praktisch vrijwel niet mogelijk om dit soort dingen (en al helemaal niet vanuit NL voor Yojan als Peruaan) voor ons te laten verzekeren. Maar ook hier geldt voor ons de Bijbelse belofte: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u toegeworpen worden.” En: “Mijn genade is u genoeg.” Ook is er het omgaan met de gevoelde druk van verantwoordelijkheid: mensen zien/horen over het project, vinden het mooi, geven van hun geld en zoals bij ieder ander is er de verwachting het project te zien groeien en vruchten te zien. Het gevoel bekruipt soms dat er verwacht wordt dat ‘wij dat nu voor elkaar moeten gaan krijgen’… Daarom hebben we uw/jouw gebed ook zo hard nodig: “dat God niet zal verlaten - niet wat onze - maar wat Zijn hand begon.” Hij is getrouw, Hij zal het ook Doen! Het vertrouwen (al is het soms met vallen en opstaan) mag er zijn: God zal ons niet verlaten en Hij zal voorzien.

 

Voor onze ontspanning en een stukje reflectie zijn we samen nog heerlijk een midweekje op vakantie naar Brabant geweest. Zondag 17 Maart zijn we officieel uitgezonden vanuit de ICF-Utrecht in samenwerking met stichting Kimon. Het is bijna niet te omschrijven hoe deze dienst ons bemoedigd heeft, het was een geweldig mooie en gezegende dienst met diepe inhoud. Markus 10:13-34. Vanuit de HeereJezus die de kinderen zegent, en Petrus getuigenis ‘alles verlaten te hebben en Hem gevolgd’, naar Jezus’s aankondiging van Zijn lijden, sterven, maar ook opstanding. Jezus gaf Zijn leven en daarom mogen wij ons ook volledig aan Hem overgeven door onze hand in de Zijne te leggen en te volgen waar Hij ons leidt. We mochten ons ja-woord geven en een zegen ontvangen. Kees Moerman en mijn ouders spraken ons toe, we werden toegezongen en veel vrienden en familie waren aanwezig.

 

Terug in Peru worden we gelijk weer in het diepe gegooid. Het projecthuis ziet er van buiten mooi uit, maar is toch nog echt niet klaar. Financiële problemen bij de ingenieur die nu inmiddels wel beloofd heeft dat het voor eind April echt klaar zal zijn… Er moeten altijd nog veel dingen geregeld worden om het project hier in Peru officieel in te schrijven, om mijn verblijfspapieren weer op orde te maken, etc. De eerste dagen terug thuis is het ook altijd flink stoffen en spinnenwebben en spinnen verwijderen. Maar het belangrijkste is dat we ons echt weer ‘terug thuis’ voelen. Allereerst gaan we ons nu richten op de verbetering van de bestaande wekelijkse kinderBijbelclub in de armste wijk van het dorp Urubamba en het volgen van een basiscursus kinderevangelisatie hier in de lokale gemeente. Daarna het voorbereiden van de 2x 3daagse kinderevangelisatie in Juli/Aug. wat we met vijf Nederlandse vrijwilligsters hopen te doen, waarna we de tweede kinderBijbelclub hopen op te starten in het projecthuis.

 

We vragen jullie blijvend gebed ter ondersteuning van ons en ons werk.


Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

Voor leuke Peruaanse cadeautjes: zie de link in de linkerkolom op deze website!

 

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’!!! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear family and friends,

After three months a cold furlough in winter time, we are back again in Peru: high in the Andes. At the end of rain season here it still rains regularly and at some places it is quite muddy. But the fields on the mountainsides are beautifully green with yellow flowers and when the sun shines it’s directly time for summer cloths.

 

We had a good and special time in Holland. The first weeks it was mainly meeting family and friends, especially with Christmas and the NewYear and also we could leave behind a bit of the tension of the building in Peru. After that we had a lot of work preparing the powerpoint presentations about our project AndesMissionPeru and the things we did until then. We could give presentations at primary and secondary schools, churches, business meeting, Kimon day and elderly meetings. Yojan prepared most of the presentations, but I had to present them in Dutch. Often I felt some tension about it, but I really felt like God was the One Who gave me the words to speak and made it to be a good meeting. We saw that He touched the hearts of the people for the project and that many (also by prayer) are supporting us (also financially). Beside God we want to say thanks again from our heart to everybody! The John Calvin school in Gouda even did an action for us by selling all kind of Peruvian souvenirs and got a very nice amount of money for the project building and (play) materials for the kids.


Beside the presentations we regularly had a meeting with the foundation Kimon, with the HomeTeam, etc. We did not have time anymore to really work a bit for ourselves as we thought and needed to because we do not live from the donated money ourselves. But even so, we never had lack of anything and always on special moments there were people thinking of us and who came for example to bring something: really a blessing!

 

In this three months we also learned a lot of lessons: we had to learn to only trust God and to live from His hand, to learn to accept also personal practical help. To learn to find rest alone in JesusChrist in busy times and tensions. A difficult point for me was also to give up a part of ‘sureness’, the sureness about al kind of insurances (health, pension, etc) which had to make sure that Yojan and/or I never would have lack of something in case of something would happen with us or in other situations. In our personal situation is practically not possible to assure this kind of things for us (especially not since Holland for Yojan as Peruvian). But also here counts for us the Biblical promise: “search first the Kingdom of God and all things will be given to you”. And: “My grace is sufficient for you”. Also we need to deal with some felt pressure of responsibility: people see/hear about the project, the like it, give some of their money and like with anybody else there is the expectation to see the project growing and to see it bear fruits. Sometimes there is that feeling that the expectation is that ‘we now have to make everything well’… That’s why we really need your prayers: “that God won’t forsake the work – not what our – but what His hands began”. He is to trust and He will Do it! The trust (sometimes more, sometimes weak) but the trust is there: God won’t forsake us and He will provide.

 

To relax and reflect a bit we went just together for a very nice holiday mid-week to the south of Holland. Sunday 17th of March we had our official commissioning service in the ICF church in Utrecht in collaboration with foundation Kimon. It is almost indescribable how this service encouraged us, it was a very nice and blessed service with deep meaning. Marc 10:13-34. From where the Lord Jesus blesses the children, and Peter’s witness to have left everything behind and followed Jesus, to Jesus’ announce of His suffering, death, but also resurrection. Jesus gave His life and that’s why we can surrender ourselves now to Him by laying our hand in His hand and follow Him wherever He leads us. We promised our commitment and received a blessing. Kees Moerman and my parents spoke some words for us, they sang for us and many of our friends and family were present.

 

Back in Peru we directly have a lot of things to do again. The project home looks nice from the outside, but it is still really not finished yet. Financial problems with the engineer who now promised again that before the end of April it will be really ready… Always there are many things to organize like the inscription of the project here in Peru, to make ready again my resident papers, etc. The first days at home is always working hard to clean the dust and spiders and cobwebs. But the most important is that we feel really ‘home again’. Now first we will try to organize and make better the existing weekly children Bible club in the poorest area of Urubamba town and to follow a basic course of children evangelization here in the local church. After that the preparations of the 2x 3days children evangelization in July/Aug. which we will do with five Dutch volunteers, after which we hope to begin the children Bible club in the project home.

 

We ask you your continuing prayer support for us and our work.

 

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

For nice Peruvian presents see the link on the left side of this web page.

 

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’!!! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)


Bouw&Kerst in de Andes!

Posted by Yojan&Karina on January 7, 2013 at 2:40 PM Comments comments (3)

(English see below)

Lieve familie en vrienden,

Een nieuw jaar en een nieuw verhaal vanuit het winterse Nederland over de afgelopen maanden in de Peruaanse Andes. Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie gebed en (financiële) steun deze afgelopen tijd, het was een bemoediging voor ons. Er is ook door onze TFC hard gewerkt: workshops, regeldingen, organiseren van kaarten en souvenirs voor het project, etc. Ook hebben we van een vriend uit Amerika een donatie voor het werk met de paarden gekregen: een zadel en verschillende hoofdstellen en andere dingen. In dit verhaal kunnen jullie lezen wat we met Gods hulp tot nu toe hebben kunnen doen. We wensen jullie Gods rijke zegen en leiding toe voor dit nieuwe jaar 2013. Hij die trouw is gebleken zal dat ook zijn in dit jaar!

Projecthuis

De afgelopen maanden is er hard verder gebouwd aan het projecthuis en naar verwachting wordt het eind Januari kant en klaar opgeleverd. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en ons behoorlijk wat spanning opgeleverd en ‘eind Januari’ is volgens het contract bijna 2maanden ‘te laat’. Situaties als materiaal dat niet (op tijd) geleverd werd, prijsstijgingen ondanks het contract met ingenieur, dronken personeel tijdens werktijden zodat het hele team veranderd moest worden, de beerput die gelijk al halfvol water stond, etc. Maar ook de mooie afwerking van het dak met de dakpannen, waarvoor we met een paar vrouwen een heerlijke maaltijd hebben gekookt voor de werkers en de buren. Het gebouw ziet er al goed uit! Al het stuukwerk is bijna klaar, de deur en raamkozijnen hebben we de laatste dag nog geplaatst zien worden. Ook de voormuur met een mooie poortdeur, de zijmuur en de tijdelijke afwerking aan de achterkant met ijzeren hekwerk konden we afronden. De vloeren, het balkon, de complete afwerking binnen etc. moet allemaal nog, maar de materialen hebben we samen met de ingenieur in een Peruaanse bouwmarkt kunnen inkopen. Zo was na regelmatig zelf ook hard meegewerkt te hebben dan toch een paar uur voor ons vertrek naar Lima het terrein rond het projecthuis afgesloten en houden onze honden die alvast naar het terrein verhuisd zijn daar de wacht. Gelukkig hebben we een student van de Bijbelschool bereid gevonden deze maanden bij ons in dienst te zijn en voor de dieren te zorgen. Die ‘paar uur voor vertrek’ letterlijk genomen omdat we de sleutels van de net geplaatste deuren bij de goede personen moest afleveren waardoor we bijna onze vlucht naar Lima misten. We waren te laat op het vliegveld, maar we mogen zien dat door Gods hand het vliegtuig door plaatselijke regen vertraagd was zodat wij toch meekonden…! Ondanks alle stress hebben we het gevoel alles zo goed mogelijk achter te hebben gelaten en zijn we nu toe aan beetje ontspanning.

Werk

De laatste maanden heeft Yojan om verschillende redenen (afnemend toerisme vanwege de komende regentijd, werk in het projecthuis, ed.) vrijwel geen paardentours kunnen doen voor ons eigen inkomen waarin we i.p. ‘zelfvoorzienend’ zijn. Dit was (is) een periode van vertrouwen op God en we zijn dankbaar dat Hij het maakte dat we in deze situaties mogen terugvallen op onze trouwe familiebanden. We hopen en bidden dat het werk weer zal toenemen na onze terugkeer, maar daarvoor moet hij eerst nieuwe contacten opbouwen met de hotels in de buurt van het nieuwe stuk land waar we gaan wonen (tijdelijk in het projecthuis). Links op deze website kun je op de link klikken om onze nieuwe Ranch website te bekijken. Begin December is er een veulentje geboren op de Ranch, we hebben het melk uit de fles gegeven omdat het niet sterk genoeg was om op te staan, maar het is helaas na twee dagen overleden.

Kerst in de Andes

Elke week kwamen we bij elkaar op een sportveldje in de armste wijk van Urubamba waar we zo’n 10 tot 20 kinderen mochten vertellen over Gods Heiligheid waarvoor de zonde niet kan bestaan, maar ook over Zijn Liefde en Genade. Precies dat uur van de week had het nog niet 1keer geregend terwijl de regentijd al wel aangebroken was. We hebben gebeden om een overdekt lokaaltje om de kinderBijbelclub door te laten gaan deze maanden. Twee weken voor ons vertrek heeft Yojan een lokaaltje gevonden in een wijkgebouwtje naast het sportveldje. Alles kant en klaar en leuk ingericht, gekleurde stoeltjes en bankjes, en… we mogen het gratis gebruiken! De eerstvolgende club waren er wel 30 kinderen en we waren nog niet goed en wel allemaal binnen of de regen stortte met bakken uit de hemel… Wat zijn we gezegend met zo’n God Die Zijn almacht en genade laat zien, Hij geeft de dingen op Zijn tijd en manier, boven bidden en denken!

We zijn druk geweest met het voorbereiden van een Kerstviering voor deze kinderen. Zij vieren Kerst niet anders dan met cadeautjes, Maria en kindje Jezus beelden, en vooral veel lokaal bier, eten en vuurwerk. Behalve voor de armsten uit de bevolking, want kerstfeest vieren op de Peruaanse manier kunnen alleen de ‘rijke’ mensen. Er kwamen 95 kinderen en 15 moeders naar het Kerstfeest van de kinderBijbelclub…! We hebben gezongen, gebeden, en mochten hen vertellen dat de Heere Jezus naar de aarde kwam om zondaren zalig te maken. De kinderen van de kbc hebben een kerstlied gezongen wat ze geleerd hadden en hebben een mooie dieren sleutelhanger gekregen die iemand een keer uit NL had meegebracht. Na de viering kreeg iedereen warme chocolademelk en een krentenbol.

De volgende dag hebben we ook in het dorpje Paucarbamba waar het projecthuis staat de buurkinderen uitgenodigd voor een kleine Kerstbijeenkomst. Met 10 kinderen hebben we eenvoudig op de harde stenen in het half af gestuukte bijgebouwtje van het projecthuis gezeten. Maar aan de gezichten van de kinderen te zien maakte dat het niet minder bijzonder en vol aandacht luisterden ook zij naar het Kerstevangelie en leerden een kerstlied aan. Als antwoord op de vraag waarom zij dachten dat de Heere Jezus geboren was zei een klein meisje “dat was natuurlijk omdat wij dan nu Kerstfeest kunnen vieren”. Ook zij kregen een mooie sleutelhanger, een glaasje drinken en bolletje en ze zijn vast van plan om te komen als we halverwege dit jaar ook een kinderBijbelclub in het projectgebouw hopen op te starten.

 

Op 21 Dec. zijn we goed in NL aangekomen waar we de volgende dag het 35jarig huwelijk van mijn ouders mochten vieren. Daarna de Kerstdagen en de jaarwisseling. Wat een zegen om deze dagen in een fijn gezin met elkaar te kunnen vieren en Gods nabijheid te ervaren.

We hopen 20 Maart weer naar Peru terug te gaan om verder te gaan met het werk. De verwachting is dat we D.V. halverwege dit jaar met de eerste activiteiten in het projectgebouw kunnen gaan beginnen.

We hopen op jullie gebed en steun te kunnen rekenen!

 

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

Voor leuke Peruaanse cadeautjes: zie de link in de linkerkolom op deze website!

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’!!! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)

 

Werkvakantie Zomer’13

Er staat een werkvakantie naar Peru gepland voor eind Juli / begin Augustus. Vind je het leuk om te helpen met de voorbereidingen en het leiden van twee ‘vakantie Bijbel clubs’ van 3dagen voor kinderen in de Andes, ben je creatief en ouder dan 21jaar? Kijk dan op de website van Kimon (zie link in de linker kolom op deze website) onder ‘help mee’ – ‘werkvakantie’ voor meer info en aanmelden!

Programma Presentaties:

- 18, 21, 22 Januari: KRC-brugklassen Driestar College te Gouda

- 24 Januari: Chr.bedrijvenplatform te Harderwijk

- 31 Januari: basisschool J. Calvijnschool te Gouda – 2 actieweken voor AMP.

- 02 Februari: Kimondag te Putten (iedereen Welkom!)

Adres: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, Putten. 10:30-15:30.

- 20 Februari: ouderenmiddag Herv.Gem. te Randwijk/Zetten

- 28 Februari: Ger.Gem. te Bodegraven (iedereen Welkom!)

Adres: Bethelkerk, Dronensingel 2, Bodegraven. 19:30.

- 17 Maart: Uitzenddienst Yojan&Karina in de Chr.Ger.Kerk (ICF) te Utrecht (iedereen Welkom!)

Adres: Mattheuskerk, Hendrika van Tussenbroeksplantsoen, (wijk Oog in Al - West) Utrecht. Inloop 13:30. Begin: 14:00.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear family and friends,

A new year and a new story from Holland in the winter about the past months in the Peruvian Andes. First of all, thank you very much, everyone, for all the prayers and (financial) support in the time that's behind. It was an encouragement for us. Also our home based committee worked hard: workshops, organizing things, cards and souvenirs for the project, etc. We also received a donation for our work with the horses from a friend from America: a saddle and different useful things for the horses. In this story you can read of everything that with Gods help we could do until now. We wish you all God’s blessings and His guidance for this new year, 2013. It's proved that He's trustful, and will be that too in this year!

Project house

The past months where hard work, to build the project-house and we expect that in the end of January everything will be finished. It was all really difficult and gave us a lot of stress and the end of January is too late (2 months) according to the contract. Situations such as: they didn't deliver materials or not on time. They increased the price despite we have a contract with the engineer. The workers were drunk at work so we had to change the whole team. The half cesspool was immediately filled with water. Etc. But also a beautiful completion of the roof with roofing-tiles and to celebrate that, we cooked (together with some women) a delicious meal for the workers and neighbors. The building looks really good! The stucco-work is almost finished, we saw them place the door and the windows at the last day. We could also finish the front wall with a nice gate, the walls at the sides and also close the back with an iron fence. Regularly we ourselves worked hard together at the house, after that the terrain around the project-house was closed. The floors, the balcony and the completion of everything still needs to be done, but together with an engineer we bought all the materials in a Peruvian market. A few hours before we left to Lima, we let the dogs at the terrain and they keep watch. Luckily we found a student from the bible school who wants to work this months for us and care for the animals. We really just had a few hours before to leave to Lima because we had to give the keys of the doors they just placed to the right persons. So we almost mist our flight to Lima. We were too late at the airport, but we saw God's good hand because the plane was delayed due to the rain at the airport so that we could board normally. A lot of stress but we have the feeling that we left everything as good as we could and that we need to relax now.

Work

The last months Yojan couldn't do so much tours to earn money for ourselves, for some reasons: the rain season comes, so there are less tourists, work in the project-house etc. This was (is) a period of trust in God, and we're grateful that we could go to our family for help in this situations. We hope and pray that we'll have more work when we go back, but for that he needs to build contacts with hotels close to the land were we're going to live. (For some time we live in the project-house). On the left at this website you can click the link to view our new website of the ranch. In the beginning of December a young horse was born at the Ranch, we gave it milk out of a bottle because it was not strong enough to stand up, but it pitifully died after two days.

Christmas in the Andes

Every week we came together on a sport field in the poorest part of Urubamba were we could tell 10-20 children about God's Holiness for what sin cannot exist, but also about His Love and Grace. Precisely that hour of the week it did not even rain 1 time, and the rain-season just started! We prayed for a covered room so we would be able to continue the bible-club these months. 2 weeks before we left Yojan found a room in a building next to the sport field. There were colored chairs and benches to sit on, and we can use it for free! The next time there were 30 children. Not all were yet inside and it started to rain. We're blessed with a GOD who shows His power and grace, He gives the things on his own time and way, beyond our prayers and thoughts.

We've been busy preparing the Christmas celebration for these children. They celebrate Christmas with just some presents, little statues of maria and Jesus, and a lot of beer, food, and fireworks. With an exception for the poorest people, because celebrating Christmas in a Peruvian way... only rich people can do that. 95 children and 15 mothers came to the Christmas celebration of the bible-club for children! We were singing and we prayed together and could tell them that the Lord Jesus came to earth to redeem sinners. The children of the club were singing a Christmas song they've learned and they got a beautiful animal key-hanger someone brought from Holland. After the celebration everyone got hot chocolate and a bread. The next day we also invited the neighbor kids of the little town Paucarbamba, where is the project-house, for a small Christmas celebration. With 10 children we simply sat down on the hard stones in a small part of the project-house which was only half painted. But according to the faces of the children that didn't make it less special for them and they listened with full attention to the gospel of Christmas and learned a Christmas song. As the answer on the question why they think Jesus Christ was born, a little girl told: “that's of course so that we can celebrate Christmas now”. Also these children got a nice key-hanger, a drink and a bun and they are really expecting to come to the children Bible-club when we'll start this up in the project-house halfway this year.

At the 21st of December we arrived well to the Netherlands where the next day we were able to celebrate the 35 years of marriage of my parents. After that the Christmas days and the change of the year. What a blessing to be able to celebrate these days together in a warm family and experience God being close. We hope to return to Peru on March 20 to continue with the work. The expectation is that, God willing, halfway this year we can begin with the first activities in the project-house.

We hope to count on your prayers and support!

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

For nice Peruvian presents see the link on the left side of this web page.

 

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’!!! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)

Building, Evangelizing, 6day Tour

Posted by Yojan&Karina on October 13, 2012 at 9:25 PM Comments comments (3)

(English see below)

Lieve fam en vrienden,

In de afgelopen twee maanden zijn er al weer veel dingen veranderd en alles gaat hier zeker de goede kant uit!

 

Bouw Projecthuis

Op 20 Augustus kon er worden begonnen met de bouw van het projecthuis! Met een sjofel werden eerst de bomen aan de voorkant weggehaald en een geul gegraven op de plek van de omtrek van het huis. Met een man of zes werden er vervolgens grote stenen en cement in de geul gestort en daarna bovengronds grote stenen en cement tot een meter hoog wat erg netjes is afgewerkt. Daarbovenop zijn de muren van de eerste verdieping gebouwd met een soort ‘gebakken modderblokken’ waarmee ze nu ook de tweede verdieping aan het bouwen zijn. De tussenvloer met dikke boomstammen en ook het dak wordt straks zo afgewerkt. De vloer is belegd met grote stenen waar later cement tussen wordt gegoten. Op de begane grond kun je al echt de vormen van de keuken, wc en grote zaal zien, je kunt door de deurgaten naar binnen en door de open ramen kijken. Ook ‘mijn EHBO-postje’ kun je al zien aan de linkerkant aan het gebouw vast. Als het zo vorm krijgt, krijgen wij al heel veel zin om naar het land te verhuizen en te beginnen met het project! Hiervoor is het nodig om een muur rond de projectgrond te zetten, de projectgrond (‘n kleine 500m2) die ook nog afbetaald moet worden, en het gebouw t.z.t. leuk en praktisch in te richten. Maar omdat de fondsen nog niet dekkend zijn, is het nog onduidelijk wanneer dit precies zal kunnen gaan gebeuren… Draagt u/ jij een steentje bij?!

 

Kids en Contacten

Nu we regelmatig in Paucarbamba komen krijgen we meer contact met de mensen die daar wonen. Het is erg leuk om te zien hoe ons contact met de toekomstige buren groeit. We zijn al een paar keer wezen eten bij iemand thuis. Ook hebben we af en toe al gelegenheid voor een goed gesprek over de Bijbel en het Christelijk geloof met deze mensen. We voelen ons zo afhankelijk van God Die hun harten en ogen kan openen voor de waarheid. Een buurvrouw waarmee ik in gesprek was snapt toch niet dat als er ineens in een boomstam een ‘gezicht van een maagd, heilige of zelfs Jezus’ te herkennen valt dat wij daar dan niet in ‘geloven’. “Ja, als God dat ook allemaal in de Bijbel had moeten schrijven, dan had Hij nu nog niet klaar geweest, daar kon Hij niet aan beginnen”, kwam er als antwoord op dat dit toch niet in de Bijbel staat… De kinderen uit de omgeving kennen ons al en rennen op ons af als we de brug over de rivier naar het kleine dorp oversteken. Ze vragen vol verwachting wanneer het huis eindelijk klaar zal zijn en de club zal beginnen… Met jullie hulp hoeven we hen niet lang meer teleur te stellen dat het ‘nog best wel lang zal duren’… Soms neem ik een Spaanse kinderBijbel mee die we samen met Kees Moerman hier hebben gekocht en ik heb al een paar keer met een handjevol kinderen om me heen een Bijbelverhaal kunnen voorlezen.

We voelen ons allebei vooral verbonden met een tweeling uit deze buurt. Twee jochies van 5jaar die bij hun oma in een arm huisje wonen. Ze vliegen ons rond de nek als we aankomen, we nemen er allebei 1 op onze arm en ze willen niet meer dat we ze terug op de grond zetten. Hun vader heeft hen al in de steek gelaten nog voor hun geboorte en de moeder die nog maar 17jaar was toen de tweeling geboren werd heeft een nieuwe vriend in de Amazone waar ze meestal verblijft. Hun oma zorgt wel voor hen, maar op de marktdagen moeten ze als ze tussen de middag uit hun kleuterschool komen vaak tot ’s avonds wachten op hun ‘lunch’… Op zondag gaat oma gewoonlijk samen met de buren naar het dichtstbijzijnde winkeltje waar ze dan drinken tot ze dronken zijn. De jochies wachten buiten hun huisje op de spoorrails tot oma terugkomt… Wat zouden we hen graag met jullie hulp niet alleen vertellen over ‘de Liefdevolle Vader in de Hemel’, maar ook praktisch bijv. op de marktdagen hen tussen de middag bij ons laten eten.

 

Werkbezoek

Kees Moerman (directeur van Stichting Kimon) is van 5 t/m 18 September hier bij ons in Peru geweest. We hebben een erg goede tijd gehad waarin we hem veel van het land, de cultuur, onze omgeving en het op te starten project hebben kunnen laten zien. Ook hebben we veel praktische dingen kunnen bespreken en duidelijker kunnen maken. We zijn erg dankbaar voor het gesprek met onze gemeenteleiders hier in Peru waaruit een officiële samenwerking tussen hen, Kimon en ons tot stand is gekomen. Zo worden wij deel van het evangelisatieteam van onze gemeente en dragen zij ter plaatse verantwoordelijkheid voor de voortgang van het project en persoonlijke/pastorale begeleiding. Ook zullen ze betrokken zijn d.m.v. hun Bijbelschoolstudenten die zullen gaan meehelpen op het project met o.a. de kinderBijbelclubs.

Op z’n laatste dag in Peru heeft Kees Moerman symbolisch ‘de eerste steen’ gelegd op de projectgrond. Met een aantal gemeenteleiders en een paar familieleden zijn we samengekomen in de kleine aparte ruimte van het projecthuis wat EHBO-post moet gaan worden. Kees Moerman hield een korte overdenking over psalm 72 (16+17) ‘Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen (de Andes!), de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon’. ‘Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden.’ Onze dominee Samuel hield een korte toespraak over het bouwen van een huis op zand of op een rots wat niet alleen nodig is voor een zichtbaar huis, maar juist ook voor ons geloof en het opstarten van het kinderwerk.

 

Paardrijdtour van 6 dagen

Direct na het werkbezoek waren we druk met het voorbereiden van een paardentour van 6 dagen met drie rijders uit Frankrijk. Twee dagen later vertrokken we vanaf de Ranch: Yojan te paard met de rijders en ik samen met de chef-kok met een taxi volgeladen met tenten, slaapzakken, weekendtassen, kookplaatje, gasbalon, eten, alle overige campingspullen en gras voor de paarden bovenop. Elke dag zetten wij voor de lunchtijd de etenstent op en zorgden dat het eten klaar stond als Yojan met de rijders aankwam. Elke middag zochten wij weer een mooie campingplaats midden in de vrije natuur waar ik hielp met het opzetten van de etens-, slaap-, en wc-tenten en het klaarmaken van het avondeten. De paarden sliepen aan een stick rond de tenten. ’s Ochtends na het ontbijt was het gelijk weer druk met het opzadelen van de paarden en voor ons het opruimen, inpakken en op weg naar de volgende lunchplek. Langs bergen, dalen, rivieren, archeologische complexen en bergmeren kwamen we na 6 dagen weer terug op de Ranch. Een goede, maar intensieve tour.

 

Kinder Bijbel club

Elke woensdag middag draaien Yojan en ik mee met de kinderevangelisatie in de armste wijk van Urubamba. We doen dit met drie vrouwen uit onze gemeente en wij vertellen om de andere week samen het Bijbelverhaal (als in dialoog). Er komen elke week tussen de 10 en 20 kinderen. In alle eenvoud op een open sportveldje bidden we met hen, zingen, leren een Bijbeltekst aan, vertellen een Bijbelverhaal en aan het eind krijgen ze allemaal wat drinken en een broodje. De meeste kinderen kennen veel verhalen wel en ook dat ‘Jezus aan het kruis voor de zonden gestorven is’ en dat ze geen zonden moeten doen. Maar verder blijft het zo normaal om kruisjes te slaan, en als tiener al mee te feesten en zich dronken te drinken tijdens een feest voor een ‘heilige’ of ‘maagd’… Bid je mee dat God echt in hun harten zal doordringen?!

 

Nederland 3 maanden

Wij zijn D.V. 21 December t/m 20 Maart weer voor 3 maanden in NL om presentaties te geven over het project en nog wat proberen te werken. Deze maanden kan er i.v.m. de regentijd in Peru niet gebouwd worden en is er ook geen werk voor Yojan met de paarden. We vinden het leuk om deze maanden op scholen of in kerken iets te vertellen over ons project en jullie kunnen ons daarvoor uitnodigen! De verwachting is dat we D.V. halverwege 2013 met de eerste activiteiten op ons terrein kunnen gaan beginnen.

We hopen op jullie (gebeds)steun te kunnen rekenen!

 

Hartelijke groet,

Yojan&Karina

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

 

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’!!! (Als u iets heeft overgemaakt waarbij u dit niet vermeld hebt, komt het niet bij ons terecht. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met asteehouwer@kimon.nl)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear fam and friends,

Last months things have changed and everything is going in the good direction!

 

Building the Project home

The 20th of August we could start with building the project home! With a machine the trees in the front where taken off and a hole was made at the place of the borders of the home. With six man big stones and cement where put in the hole and on top of that a wall of big stones and cement of 1meter high which is nicely finished. On top of that the walls of the first floor are built with a kind of ‘baked mud blocks’ with what they will also make the second floor. The floor in between with thick trees and also for the roof they’ll use the trees. The down floor is put with big stones and they will fill it up with cement. At the first floor you can see already the structure of the kitchen, toilet and big room, you can enter by the open door gates and look through the open windows. Also ‘my small first aid clinic’ you can see yet at the left side of the building. As it is getting his structure, we get with emotion to move yet to the land and to start with the project! Therefore it is necessary to build a wall around the project land, the project land (a 500m2) which also have to be finished to be paid still, and to finish the building inside nice and practical with furniture. But because the funds are not yet enough, it remains unclear when this will be able to happen… Will you put your ‘stone’?!

 

Kids and Contacts

As we come regularly in Paucarbamba now, we are getting more contact with the people who live there. It’s nice and good to see how our contact with the future neighbors is growing. We went to eat yet some times at someone’s home. Also we have now and than the possibility for a good conversation about the Bible and the Christian faith with these people. We feel very dependent on God Who can open their hearts and eyes for the truth. A neighbor woman with who I was speaking couldn’t understand that when suddenly in a tree the ‘face of a virgin, saint or even Jesus’ was able to recognize, that we don’t ‘believe’ in them. Her answer on my opinion that it is not written in the Bible like that was “well, if God had to write all that in the Bible too, He wouldn’t have been finished until now, He couldn’t do that”… The children from the neighborhood know us yet and run to us when we cross the bridge over the river to the little town. The ask full expectation when the home will be finally ready and the club will begin… With your help we don’t need to disappoint them too long anymore that it will take ‘quite a long time yet’… Sometimes I take a Spanish children Bible with me that we bought with Kees Moerman and a few times I could read a Bible story yet with a few kids around me.

We both feel especially connected with a twin in this neighborhood. Two boys of 5 years old living together with their grandmother in a poor small home. They jump around our neck when we arrive, we both take one on our arm and they don’t want that we put them back to the ground anymore. Their father left them before they were born and their mother was only 17 when the twins were born and she has a new boyfriend in the Amazon where usually she stays. Their grandmother takes care of them, but on the market days when they finish kindergarten in the morning they often need to wait until the evening for their ‘lunch’… Sunday’s grandmother usually goes together with the neighbors to the closest shop where they drink until to get drunk. The little boys wait outside their little home on the railway for their grandmother to get back… How we are longing to tell them with your help not only about the ‘Loving Father in Heaven’, but also practically for example on the market days to let them eat lunch with us.

 

Work visit

Kees Moerman (director of foundation Kimon) has been here with us in Peru from 5th till 18th of September. We had a very good time in which we could show him a lot of the country, culture, our neighborhood and the beginning project. We also had conversations about practical points to put more clear some things. We are very glad for the conversation with our church leaders here in Peru from which result an official working together with them, Kimon and us. So we will be part of the mission team of our church and they will have local responsibilities for the going on of the project and personal/pastoral care. They either will be connected by sending their Bible school students who will help us in the project with the children Bible clubs.

On his last day Kees Moerman put in a symbolic way ‘the first stone’ on the project ground. With some of the church leaders and some family members we gathered together in the separate room of the project home which will be first aid clinic in the future. Kees Moerman spoke about psalm 72 (16+17) ‘There is a hand full corn in the land on the heights of the mountains (the Andes!), the fruits will sound as the Libanon’. His Name will be for ever; as long as the sun exist, will be His Name from child to child.’ Our pastor Samuel spoke about building a home on the sand or on a rock which is not only necessary for a visible home, but especially also for our faith and starting the children work.

 

Horseback riding tour of 6 days

Directly after the work visit we were busy preparing a horseback riding for 6 days with three riders from France. Two days later we left from the Ranch: Yojan by horse with the riders and I together with the chef with a taxi full loaded with tents, sleeping bags, suitcases, cooking plate, gas balloon, food, all the other camping stuff and grass for the horses on top. Every day at lunchtime we put up the dining tent and took care that the food was ready when Yojan arrived with the riders. Every afternoon we searched again a nice camping place in the middle of the nature where I helped with setting up the dining-, sleep-, and toilet tents and making ready the dinner. The horses slept tied to a stick around the tents. In the morning after the breakfast it was directly busy again with saddle the horses and for us cleaning, packing and again to the next lunch place. Along mountains, valleys, rivers, archeological complexes and mountain lakes we arrived after 6 days back at the Ranch. A good, but intense tour.

 

Children Bible club

Every Wednesday afternoon Yojan and I help with the children evangelization in the poorest zone of Urubamba. We do this with tree women of our church and we tell every other week together (like a dialogue) the Bible story. Every week there are about 10 to 20 children. In a very simple setting on a small sport field outside we pray with them, we sing, teach a Bible verse, tell a Bible story and in the end they all get some drink and bread. Most kids know the histories and that ‘Jesus died on the cross for the sin’ and that they shouldn’t do sin anymore. But for the rest is remains so normal to make their crosses and as teenager yet to party and drink themselves drunk on a feast of a ‘saint’ or ‘virgen’... Pray with us that God will really enter in their hearts!

 

The Netherlands 3 months

God willing we’ll be in Holland the 21st of December till the 20th of March for three months to give presentations about the project and try to work a bit. Because of the rain period this months in Peru we cannot build and there is also no work for Yojan with the horses . We would like to tell these months something about our project at schools or in churches for which you can invite us! The expectation is that God willing halfway 2013 we will be able to begin the first activities in our place.

 

Warm greetings,

Yojan&Karina

 

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left above at this page.

 

Note: when transferring a donation (via Kimon), always put ‘Andes Mission Peru’!!! (When you transferred a donation yet and you forgot to put this note, it doesn’t get to us. In that case please contact asteehouwer@kimon.nl)

Peru: Project preparations

Posted by Yojan&Karina on August 15, 2012 at 1:00 AM Comments comments (0)

(English see down)

Lieve fam en vrienden,

De vorige keer schreven we over ons fantastisch goede halfjaar in Nederland en op dit moment zijn we alweer 2maanden terug in Peru. De laatste weken in Nederland hebben we nog even genoten van het samenzijn met familie en vrienden. We zijn gezellig nog een dagje naar het strand geweest, we hebben een kijkje in de oudheid genomen in Archeon, we hebben de oer Hollandse molens van kinderdijk bezocht en we zijn een week achterin Duitsland geweest bij Yojans zus en hebben zelfs een kijkje over de Oostenrijkste grens in Salzburg kunnen nemen! Ook de afscheidsavond voor vrienden was erg gezellig. In de ICF-Utrecht waar we gastlid zijn geworden hebben we een erg mooie afscheidsdienst gehad waarbij ook Kees Moerman, directeur van Stichting Kimon, bij aanwezig was. Na de dienst hebben we iets laten zien en verteld over het nieuwe project wat we in Peru aan het opstarten zijn en folders/sponsorbrieven uit kunnen delen.

Na een goede vlucht op 13Juni kwamen we weer aan op Peruaanse bodem. Het was zo na een halfjaar voor ons allebei weer wennen aan ‘het leven in Peru’, alles wat je om je heen ziet en hoort… Na een paar dagen in de drukke stad Lima kwamen we na een 18uur durende busrit weer in Cusco en dezelfde dag nog weer op de Ranch in Urubamba aan. Onze kamers en keuken zaten zover onder het stof en spinnenwebben dat ik drie dagen nodig had voordat het weer lekker ons plekje voelde. Yojan had z’n handen vol aan het hoefijzers slaan bij al z’n paarden, ook de honden en katten waren blij dat we er weer waren ;-) en er is weer regelmatig een tour. In onze kerkelijke gemeente kregen we een warm welkom en zo waren we na een week weer zo goed als wel terug ingeburgerd. Onze kerkelijke gemeente bestaat uit zo’n 80leden waarvan veel gezinnetjes met jonge kinderen en na veel gebed en organisatie is er een Christelijke privé school opgestart! Er moet nog wel veel verbouwd worden en af en toe wordt er een werkdag georganiseerd. Yojan werkt dan mee en ik help de vrouwen om de lunch klaar te maken wat erg leuk is omdat we op die manier meer in contact zijn met de andere gemeenteleden. In het komende jaar wat we nog wel nodig hebben voor de bouw van ons project willen we onszelf ook voorbereiden op de toekomstige projectactiviteiten. We helpen nu sinds een maand samen elke week mee met de kinderevangelisatie vanuit onze gemeente op woensdagmiddagen in de armste wijk van Urubamba ‘Qoto Huinchu’. We komen bij elkaar op een sportveldje met zo’n 10-20kinderen, we zingen, bidden, leren een tekst aan, vertellen een Bijbelverhaal, we doen een spelletje en alle kinderen krijgen een broodje en drinken. In de gemeente wordt Yojan regelmatig gevraagd om het gebed te doen en een paar weken terug heeft hij voor het eerst de dienst ‘geleid’ wat inhoud dat hij de liederen uitzoekt, er kort iets over zegt en dirigeert, het gebed en de aankondigingen doet. Yojan voelt zich hierin erg afhankelijk van God en we vragen jullie gebed om wijsheid en zegen over deze nieuwe taken. Een paar weken geleden was er ook een groep van 6personen uit Nederland die we hier in de buurt hebben rondgeleid (paardrijden, moutainbiken, Machupicchu, etc) en op zondag heb ik voor het eerst officieel voorin de kerk de preek vertaald vanuit het Spaans naar Nederlands!

Twee weken na we aankwamen overleed er een oudoom van Yojan en maakte ik voor het eerst een begrafenis mee hier. Eerst een avond ‘condoleren’ waarbij er in een grote kring rondom de kist gezeten wordt. Het ziet er uit als een soort hemelbed met posters van Engelen en ‘Jezus-figuren’ en een heleboel grote boeketten bloemen er omheen. Dan de begrafenis waarbij de kist vanuit een huis door het hele dorp gedragen wordt: in dit geval met 2paarden voorop, grote boeketten bloemen, een lange stoet mensen en een muziekkorps erachteraan. Onderweg wordt er bij elke katholieke kerk of kapelletje met een heilige gestopt, gebogen en gebeden opgezegd. Op de begraafplaats gebeurd hetzelfde en worden er nog een aantal woorden gesproken over het leven van diegene waarna de kist in een opening wordt geschoven in een bovengronds ‘gebouwtje’ en de opening dichtgemetseld. Het was vooral aangrijpend om te zien hoeveel gebeden er op werden gezegd en hoeveel posters van heiligen en van ‘Jezus’ er hingen en om dan te bedenken dat het overgrote deel van deze mensen nooit heeft ervaren wie de Heere Jezus echt is en Hem nooit als persoonlijke zaligmaker hebben aangenomen… Dat wakkert het verlangen aan om Hem echt bekend te maken hier onder het Peruaanse volk.

Op 7Juli hebben we gevierd dat we al weer 1jaar getrouwd zijn! We ervaren dat we dichter naar elkaar toegegroeid zijn, ook naarmate we elkaar meer en meer meegemaakt hebben in onze beide culturen. We zijn een nachtje weg geweest, hebben door de vallei gefietst, op ons eigen stuk land een taartje gegeten en ter verrassing kreeg onze Duitse Herdershond precies op die dag 4 puppies!

28 Juli was de Peruaanse Onafhankelijkheidsdag. In alle dorpen en steden wordt dit gevierd op het hoofdplein met traditionele dans, de vlag wordt gehesen tijdens het zingen van het volkslied en alle scholen, bedrijven en ander soortige instellingen komen in een lange optocht voorbij, soms verkleed in traditionele kleding of bijv. in uniform. Yojan, als ex-politie, was gevraagd om in Urubamba als politie te paard te komen in de optocht en hij vond het erg leuk om nog 1keer in functie te mogen ‘optreden’. En ik voelde me toch ook echt wel een beetje trots op ‘mijn Peru’ tijdens het zingen van het volkslied ;-)

In ons vorige website verhaal hebben we uitgebreid geschreven over ons verlangen en onze plannen om een project op te zetten voor kinderevangelisatie en basishulp aan kinderen en volwassenen hier in de Andes en hoe God onze wegen heeft geleid en ook m.b.t. onze samenwerking met Stiching Kimon. Op dit moment zijn we het meest druk met ons eigen stukje land dat er mooi, maar nog leeg bij ligt. We zijn vanaf het begin allerlei dingen wezen regelen en vragen voor ons land: op onze naam registreren, hoeveel het materiaal en de mankracht gaan kosten voor de bouw, met een ingenieur het land opmeten en een officiële plattegrond maken, etc. We zijn er achter gekomen dat we toch een bouwvergunning nodig hebben en daarom een officieel plan nodig hebben met bouwtekeningen van alles wat we er neer willen zetten. Als het goed is moet de bouwvergunning nu binnen een paar weken rond kunnen zijn. Ondertussen hebben we al 3 verschillende aannemers met hun groep werkers gekozen die de muur, het multifunctionele gebouw en later ons huis kunnen gaan bouwen, maar we zouden dan wel zelf voor al het materiaal moeten zorgen (overal vragen wat het kost en het overal en nergens zelf vandaan halen en ter plaatse laten brengen). Veel dingen gaan helaas op z’n Peruaans: er zouden al 3x 5000stenen gemaakt worden en vorige week al 10kub stenen gebracht worden, maar ze hadden allemaal ineens ander werk te doen of nog geen tijd gehad… We hebben nu ook net een offerte binnen via een kantoor dat alles ineen kan regelen/doen zodat we niet meer zelf elk materiaal apart hoeven regelen. Het werk neemt sowieso ruim 3maanden in beslag en we willen de muur en het multifunctionele gebouw proberen klaar te hebben voordat de regentijd begint en wij voor 3mnd naar NL komen half December. Wat we wel al duidelijk hebben gezien is dat de bouwkosten ruim 2x zo hoog liggen als dat we na een eerste ruwe schatting hadden gedacht. Het zou geweldig zijn als jullie ook een steentje zouden kunnen bijdragen zodat we binnen een paar weken echt de eerste steen kunnen leggen…!

Note: vermeld bij het overmaken van een gift (via de Kimon) altijd ‘Andes Mission Peru’!!!

Nu we vaker in Paucarbamba komen (de nederzetting waar ons land ligt) komen we regelmatig in contact met ouders en kinderen. In twee verschillende huisjes hebben we al een keer gegeten. Een aantal kids kennen ons al en komen op ons af rennen voor een knuffel en ze kijken al uit naar de kinderBijbelclub! We hebben gehoord dat er alleen al in Paucarbamba zo'n 150kinderen wonen! Sommigen met hun ouders, maar ook een heel aantal met hun grootouders vanwege verschillende omstandigheden. We willen een soort plattegrond opstellen van alle huisjes die er zijn met de familienamen en het aantal kinderen om zo de omgeving goed in kaart te brengen voor ons project.

Kees Moerman (directeur Kimon) zal 5 t/m 18 september bij ons in Peru zijn. We hopen op een goede tijd waarin we de nodige dingen kunnen bespreken en vastleggen voor de toekomst.

Wij zijn D.V. 21December t/m 20Maart weer voor 3maanden in NL om presentaties te geven over het project en nog wat te werken. Deze maanden kan er i.v.m. de regentijd in Peru niet gebouwd worden en is er ook geen werk voor Yoghan met de paarden. We vinden het leuk om deze maanden op scholen of in kerken iets te vertellen over ons project en jullie kunnen ons daarvoor uitnodigen! De verwachting is dat we D.V. halverwege 2013 met de eerste activiteiten kunnen gaan beginnen.

We hopen op jullie (gebeds)steun te kunnen rekenen!

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘foto link’ linksboven in deze pagina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear fam and friends,

Last time we wrote about our fantastic good half year in Holland and in this moment we are already 2months back in Peru. The last weeks in Holland we still enjoyed being together with family and friends. We went a nice day to the beach, we had a look in the old times in the Archeon thematic park, we visited the really Dutch wind and water mills of ‘kinderdijk’ and we went for one week to visit Yojan’s sister in Germany where we could even have a look over the Austrian border in Salzburg! We also enjoyed the goodbye evening with friends. In the ICF-Utrecht where we became guest members we had a very beautiful goodbye service in which also Kees Moerman (director of foundation Kimon) was present. After the service we showed and explained something about our new project which we are starting here in Peru and we could share our folders and sponsor letters to the visitors.

After a good flight on June 13 we arrived back in Peru. After half a year we both had to get used again to the ‘life in Peru’, everything you see and hear around you… After some days in the busy city of Lima we arrived with an 18hour bus trip back in Cusco and the same day back in Urubamba at the Ranch. Our rooms and kitchen where so far under the dust and spiderwebs that I needed three days before it felt nicely our home again. Yojan was busy putting iron shoes to all his horses and also the dogs and cats were glad again to see us ;-) and we regularly have a tour again. In our local church we got a warm welcome and after a week we were adapted back again. Our local church has about 80members of which many couples with young children and after a lot of prayers and organizing they started an own Christian private school! There has to be rebuilt a lot and regularly they organize a church working day. Yojan works than with the man and I help the women to prepare the lunch which is very nice because we’re more in contact with the other church members. The coming year that we’ll need at least to really build our project we want to prepare ourselves also better for the future work in the project. We together help now since a month with the children evangelization from our church every week in the poorest area of Urubamba ‘Qoto Huinchu’. We come together on a little sport field with about 10-20kids, we sing, pray, teach a Bible verse, tell a Bible story, we play a game and the children get some drink and a bread. In the church Yojan is regularly asked to pray and some weeks ago for the first time he ‘leaded’ the service which means that he had to search the songs, shortly say something about it and direct them, to pray and to do the announcements. Yojan feels very dependent on God in this and we ask your prayer for wisdom in this new tasks. Some weeks ago there was also a group of 6persons from Holland whom we guided around here in the neighborhood (horseback riding, mountain biking, Machupicchu, etc.) and on Sunday I translated for the first time officially in the front of the church for the sermon from Spanish to Dutch!

Two weeks after we arrived a ‘far uncle’ of Yojan died and for the first time I joined a funeral here. First an evening ‘condolences’ in which people sit in a big circle around the coffin. It looks like a ‘heaven bed’ with posters of Angels and ‘Jesus-figures’ and a lot of big bouquets of flowers. Than the funeral day on which the coffin is carried through all the town: in this case with 2horses in the front, big bouquets of flowers, a long row of people and a band behind. On the way they stop at all the catholic churches or small chapels with a holy person, they bow down and they say their prayers. At the funeral place happens the same and they speak some words about the past life of the person after which they put the coffin in a hole in a small building upper from the ground and they close the entrance with cement. It was especially touching to see how many prayers they did and how many posters of holy persons and ‘Jesus’ they put and than to imagine that the biggest part of these people never experienced who the Lord Jesus really is and never accepted Him as their personal saviour… That is supporting our longing to make Him really known here among the people of Peru.

The 7th of July we celebrated that we were 1year married! We experience that we have grown closer together, also as we experienced each other more and more in our both cultures. We went a night over away, biked through the valley, ate a cake on our own new land and as a surprise our German Sheeper dog got exactly that day 4puppies!

28th of July was the Peruvian Independence day. In all towns and cities this is celebrated at the main square with traditional dance, the banner is raised when singing the folksong and all the schools, businesses and other organizations participate in a long row passing around the main square sometimes in traditional cloths or in uniform. Yojan, as ex-police, was asked in Urubamba to come as police on horse and he really liked it to be once more in his ‘service’. And even I felt quite a bit of proud on ‘my Peru’ while singing the folksong ;-)

In our last website story we wrote a lot about our longing and plans to start a project for children evangelization and basic help for children and adults here in the Andes and how God guided our ways also to work together with the foundation Kimon. At this moment we are most busy with our own piece of land that is very nice but still empty. Since we arrived we are organizing many different things for our land: register to our name, asking how much will cost materials and builders to build, we went with an engineer to measure the land and make an official building plan, etc. We discovered that we do need a building license and therefore an official plan with specific draws of the buildings etc. If everything leaves well this can be ready within a few weeks now. Meanwhile we contacted 3 different groups of builders who can build the wall, the multifunctional building and later our home, but we should have to bring by ourselves all the material (asking everywhere how much it cost and buy and bring it from different places to the land). Many things are pitifully going in the Peruvian way: there should have been made 3 times a 5000stones yet and last week they should bring 10kubs of stones, but in the last moment they accepted other work or they had other things to do… We just got a bid of an official contractor who offers to do everything in one so that we don’t have to see anymore by ourselves for all the materials. Anyhow the work will take about 3months and we will try to finish the wall and the multifunctional building before the rainy season starts and we expect to go to Holland half of December for 3months. What we did see clearly yet is that the costs for building are more that twice as high as we thought in the beginning after a rough guess. It would be great if you can do your part helping us to be really able to start building in a few weeks from now…!

Note: if you transfer a gift (via foundation Kimon) always note that it is for ‘Andes Mission Peru’!!!

The more often we go now to Paucarbamba (the small village where we bought our land), the more often we come in contact with children and their parents. In two different homes we were invited to eat yet. Some kids now us already and when they see us they run to us for a hug and they are looking forward already for the children Bible club! We heard that only in Paucarbamba there live already about a 150kids! Some with their parents, but quite a few with their grandparents because of different circumstances. We want to make a kind of map with all the homes there and the names of the families and how many children to really have clear the situation before to start our project.

Kees Moerman (director of foundation Kimon) will be with us in Peru from the 5 till 18 of September. We hope for a good time in which we can speak and put clear many things for the future.

We are God willing from the 21st of December till the 20th of March in Holland again for 3months to give presentations about our project and to work a little. These months in Peru are the rainy season and we won’t be able to build or work with the horses to have income. We would like for these months to show and tell something in schools or churches about our project and you can invite us for that! The expectation is that God willing we can start with the first activities halfway 2013.

We hope to be able to count on your (prayer)support!

For pictures about the last months click on ‘photo link’ in the left upper part of the page.

Holland & Kimon Project

Posted by Yojan&Karina on May 23, 2012 at 2:25 PM Comments comments (2)

Lieve fam en vrienden,

Wat gaat de tijd ongelofelijk snel… Het vorige berichtje was een maand na aankomst in Nederland, en nu staan we alweer een maand voor ons vertrek terug naar Peru. Er is wel verschrikkelijk veel gebeurd in de afgelopen maanden waar we jullie nu iets van willen delen.

We hebben al die tijd samen boven bij mijn ouders gewoond waar we echt ons eigen plekje hebben, samen koken in ons eigen keukentje en bezoek ontvangen in ons eigen woonkamertje, af en toe gezellig bij ‘de onderburen’ aanwippen voor een praatje, het gaat allemaal prima. Karina heeft aardig wat kunnen werken in de 24uurs terminale thuiszorg, af en toe is het best pittig, een aantal dagen achter elkaar en als je al je patiënten achter elkaar ziet wegvallen… En soms waren er zodoende ook weken zonder werk. Soms kon ik met deze mensen iets delen over het geloof, maar bij anderen leek de deur echt dicht te zitten, en al voel je jezelf dan vaak tekort schieten, al deze dingen mag ik in Gods handen leggen en het daar laten. Ik ben dankbaar dat ik dit werk kan doen en ook zo nog wat bij kan verdienen. We hebben samen een week voor Karina’s Oma mogen zorgen en ook Yoghan is de afgelopen maanden druk bezig geweest met klussen bij vrienden en familie en een stuk zelfstudie Nederlands waar hij kleine stapjes mee voorwaarts gaat en het is soms leuk om samen te oefenen. Yoghan heeft geleerd om lekker z’n eigen dingen te doen hier en ging regelmatig naar de paardenmanege, deed boodschappen, heeft geleerd alleen met de trein te reizen en hij heeft zelfs ook een aantal lesjes Spaans gegeven op een school!

Naast het werken hebben we ook regelmatig heerlijk genoten het Nederlandse weer, dagjes uit, vrienden en familie bezoeken, etc. Van de sneeuw en Yoghans eerste keer op schaatsen op het ijs, bezoeken van kringloopwinkeltjes en paardenevenementen, de kaasstad Gouda en de Dom in Utrecht, tot fietsen door het Groene Hart met heerlijk zonnig lenteweer, een vriendinnenweekend, het vieren van Koninginnedag, een bezoek aan het Zuiderzeemuseum, Delftsblauw museum en een nog voor ons trouwen van de vriendinnen gekregen rondvlucht boven Noord Holland wat fantastisch mooi was! We hebben een strandwandeling, de molens van kinderdijk en kanoën op de plassen nog in’t verschiet en onze laatste week hopen we Yoghan’s zus in Duitsland te bezoeken.

‘s Zondags luisteren we regelmatig een dienst die ons vanuit onze gemeente in Peru per email wordt toegestuurd om zo bij hen betrokken te blijven en in Yoghan’s eigen taal Gods Woord te kunnen luisteren, met het liedboek op schoot zingen we dan de Spaanse hymns thuis mee. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een gemeente hier in Nederland waar we niet alleen samen kunnen komen met andere gelovigen en ons thuis kunnen voelen wanneer we in Nederland zijn, maar die ons ook kunnen ondersteunen met gebed en betrokken blijven als we weer terug zijn in Peru. We gaan nu alweer een aantal maanden elke zondag naar de internationale dienst (ICF - Eng/NL talig) van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Utrecht waar we ons heel erg thuis voelen en dat is dan ook de gemeente waar we binnenkort officieel (gast) lid hopen te worden.

In Peru wonen we in de Andes en worden we continue bepaald bij de trieste situatie van de mensen daar. Een Katholiek land waar het heidendom diep doorgedrongen is, waar de naam 'Jezus' op een taxi niets meer is dan een leeg omhulsel en kinderen niet beter weten dan dat het vereren van heiligen waarbij er rond het kruis met duivelse maskers gedanst wordt een 'christelijk feest' is... In de dorpen van de Andes waar armoede heerst en het leven van mannen en vrouwen iedere dag hetzelfde is, worden kinderen de dupe van ruzies in het gezin vaak veroorzaakt door alcoholmisbruik. Ons verlangen is om iets voor deze kinderen (en hun ouders) te doen en we hebben ons de afgelopen maanden veel in gebed en ook praktisch bezig gehouden met de opzet van een project 'Andes Mission Peru'.

De aankoop van een eigen stukje land is m.b.v. onze vriend/zendeling in Peru een paar maanden geleden helemaal afgerond, een stuk van 2800m2 op zo’n 20minuten buiten het dorp Urubamba (10min verder dan de Ranch van Yoghan’s vader). We willen hier niet alleen ons eigen huis op bouwen om te wonen en verdergaan met een kleine Ranch van waaruit Yoghan paardentours doet met toeristen om in onze persoonlijke basisinkomsten te voorzien, maar ook willen op hetzelfde terrein een multifunctioneel gebouw neerzetten waarin we verschillende activiteiten willen organiseren. We hebben vooral op ons hart een kinderBijbelclub te starten en een activiteit/opvang voor gehandicapte kinderen. Daarnaast hoopt Karina een kleine EHBO-post te openen en samen hopen we ook aandacht te besteden aan een activiteit voor de ouders van de kinderen. Onze plaatselijke gemeente in Peru wil ons ondersteunen met gebed en studenten van de Bijbelschool en andere gemeenteleden die al langer in gedachten hadden om in deze regio een kinderBijbelclub op te starten willen samen met ons dit project helpen realiseren.

We zijn begonnen met het opschrijven van onze gedachten wat uit is gegroeid tot een officieel projectplan, we begonnen met het vragen om gebed en advies aan een aantal vrienden en familieleden wat uit is gegroeid tot een thuisfrontcommissie. We baden God om hulp en om leiding hoe en wanneer we dit project dan op zouden kunnen zetten als dat echt Zijn plan zou zijn en binnen een paar weken kwam er een gift van 10.000euro binnen voor het project… Met tranen in onze ogen dankten we God voor zo’n duidelijke leiding en oproep om op Hem te vertrouwen voor nu en voor de toekomst. Ook voelden we een grote verantwoordelijkheid die op onze schouders werd gelegd en alleen in Gods kracht kunnen we daarmee verder, Hij zal voorzien, ook in al het andere wat nog nodig is. Het was duidelijk dat we kunnen gaan beginnen met de bouw van het project zodra we terugkomen in Peru. Maar nu moeten we het project nog verder bekend maken om nog meer sponsors te zoeken voor de bouw en straks voor de activiteiten (het land, ons eigen huis en dagelijkse levensbehoeften willen we zelf bekostigen), we hadden er al eerder over nagedacht of we misschien zelf een stichting in het leven zouden moeten roepen of dat we (veel liever) onszelf zouden kunnen aansluiten bij een bestaande missionaire stichting. Omdat Karina zich al vele jaren betrokken voelde bij Stichting Kimon besloten we om alles open aan hen voor te leggen in het vertrouwen dat God zou leiden. Kimon staat voor KinderhulpMondiaal (send to serve children) en is een interkerkelijke organisatie die breed draagvlak heeft in ‘Christelijk Nederland’ waarbij ze vooral verschillende projecten in verschillende landen proberen bekend te maken bij de Nederlandse achterban. Na een fijn en open oriëntatie- met daaropvolgend sollicitatie gesprek besloot de stichting dat ze met ons verder willen als veldwerkers. We zijn hier heel erg blij mee en zijn de verwondering nog niet te boven hoe God in zo’n korte tijd zoveel deuren en wegen heeft geopend waarover wij kunnen gaan, en dat Hij met en door ons wil werken om Zijn Koninkrijk te bouwen. ‘Wie zijn wij…?’, maar Hij Die ons roept is Trouw Die het ook doen zal.

De komende weken zullen we nog druk zijn om alles verder te regelen en duidelijk te hebben voor ons vertrek op 13 Juni en om familie en vrienden weer gedag te zeggen. In overleg met de ICF/Chr.Ger.Kerk en Kimon zal er in onze laatste dienst in Nederland op Zondag 10Juni aandacht worden besteed aan ons vertrek en op te zetten project (uitzenddienst) waarbij we dan ook iets daarover zullen vertellen/laten zien en waarvoor we iedereen hartelijk uitnodigen om erbij te zijn om 14uur in Mattheuskerk in Utrecht. Wij hopen hoogst waarschijnlijk Jan-Maart’13 weer voor 3maanden in NL te zijn om presentaties te geven over het project en nog wat te werken, omdat er deze maanden i.v.m. de regentijd in Peru niet gebouwd kan worden en er ook geen werk voor Yoghan is. De verwachting is dat we D.V. volgend jaar rond deze tijd de eerste activiteiten kunnen gaan beginnen.

We hopen op jullie (gebeds)steun te kunnen rekenen!

Voor de foto’s van de afgelopen maanden klik op ‘fotowebsite’ linksboven in deze pagina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear fam and friends,

The time is flying so fast… The last message was a month after the arrival to Holland, and now we are already one month before to leave again for Peru. There has happened really a lot in the last months from which we would like to share something with you now.

All this time we lived together upstairs in my parents home where we really had our own space, cooked together in our own little kitchen and received visitors in our own little living room, sometimes visiting the ‘down neighbours’ to chat, everything is going fine. Karina could work quite some days in the 24hour terminal home based care, sometimes quite tough, some days after each other and if al your patients fail away one after the other… And that’s how sometimes there were also some weeks without work. Sometimes I could share with this people something about the faith, but with others the door seemed to be locked for that, and as often you feel yourself reaching too less, I may lay down all these things in Gods hands and leave it there. I’m thankful to have this work and to be able to earn something. We could together take care a week of Karina’s grandmother and also Yoghan was quite busy the last months helping friends and family, doing some self study Dutch with what he goes little steps forward and sometimes it’s fun to practice together. Yoghan learned how to do his own things here and he went regularly to the horses ranch, did shopping and even traveled alone by train sometimes and gave some Spanish lessons on a school!

Beside the work we also regularly enjoyed the Dutch weather, days away, visiting friends and family, etc. We had the snow and Yoghans first time with skates on the ice, visiting second hand shops and horse activities, the cheese city Gouda, the ‘dom tower’ in Utrecht, biking through the Green Heart of Holland with nice sunny springtime weather, a friends weekend, celebrating Queens day, a visit to the Southern sea museum and the Delfts blue museum and a fantastic flight over the North of Holland what we got from friends for our wedding! We still can look forward to a walk along the beach, the old mills of ‘kinderdijk’ and canoeing on the lakes and our last week we hope to visit Yoghans sister in Germany.

Sundays we regularly listen a sermon which is send to us by email from our own church in Peru to remain connected to them and to hear Gods Words in Yoghans own language, with a songbook on our laps we join at home the singings of the Spanish hymns. Beside of that we went to search a church here in Holland in which we not only can gather together with other believers and feel home when we’re in Holland, but who also can support us with prayers and remain connected when we’ll go back to Peru. Now we’re going already for some months every Sunday to the international service (ICF – Eng/Dutch) of the ChrisianReformedChurch in Utrecht where we feel very much at home and so this will be the congregation where in short time we hope to be officially (guest) members.

In Peru we live in the Andes where continuously we are focused on the sad situation of the people there. A Catholic country in which the paganism is deeply entered, where the name ‘Jesus’ at a taxi is nothing more than an empty cover and children don’t know any better than that honoring saints with which people dance around the crosses with devil masks is ‘a Christian festivity’… In the towns of the Andes with poverty and a monotonous life of men and women, children experience the worse part of fights in the family often cause by alcoholism. Our longing is to do something for these kids (and their parents) and last months we have been praying a lot and also worked in a practical way with the set up of a project ‘Andes Mission Peru’.

With the help of our friend/missionary in Peru we finished a few months ago the buying of an own land, a piece of 2800m2 at about 20minutes out of the town Urubamba (10min farther than the Ranch of Yoghans father). We don’t only want to build there our own home to live and continue with a small Ranch wherefrom Yoghan does horseback ridings with tourists to earn our personal basic income, but also we want to build on the same land a multi functional building in which we want to organize different activities. We especially have on our hearts to begin a children Bible club and an activity/care for handicapped children. Beside of that Karina hopes to open a small First Aid clinic and together we also hope to do something for the parents of the kids. Our local church in Peru wants to support us with prayer and with students of the Bible school and other church members who had already in mind to want to start a children Bible club in this area and who would like to help realize this project together with us.

We started to write down our thoughts which grew until an official project plan, we began to ask some friends and family members for prayers and advise which grew until an official home based committee. We prayed God for help and guiding for how and when to begin this project if that would be really His plan and within a few weeks we got a gift of 10.000euros for the project… With tears in our eyes we thanked God for such a clear guiding and call to trust Him for now and the future. We also felt a big responsibility which was put on our shoulders and only with Gods power we can continue, He will provide, also in all the rest that is still needed. It was clear that we can start to build as soon as we get back to Peru. But now we have to make known the project further to search more sponsors for the building and later the activities (the land, our own home and daily personal costs we want to finance ourselves), we thought already before if we should start a foundation or if (preferable) we could connect with an existing mission foundation. Because Karina felt already for years a connection with Foundation Kimon we decided to contact them openly, trusting that God would guide this. Kimons statement is ‘send to serve children’ and is an interdenominational foundation which has a broad network among Christians in Holland, and they especially make known different projects in different countries among their supporting people. After a good and open orientating- and following applying conversation the foundation decided to want to continue with us as ‘fieldworkers’. We are very glad with this and still amazed how God in such a short time opened so many doors and ways where we can go, and that He wants to work with and through us to build His Kingdom. ‘Who are we…?’, but He Who calls us is Trustful and He will provide.

The coming weeks we’ll still be busy to arrange and put clear everything before our departure at June 13 and to say goodbye again to family and friends. In contact with the ICF/Chr.Ref.Church and Kimon they will put attention to our return and the new project (sending out service) in which we also hope to tell/show something and for which we warmly invite anybody to join at 14hrs in the Mattheus church in Utrecht. We anyhow expect to be back in Holland for 3months Jan-March’13 to give presentations about the project and to work a bit, because this months we have the rain period in Peru and won’t be able to build or to have tours. We expect that God willing we can start with the first activities next year around this time.

We hope to be able to count with your (prayer)support!

For photo’s of the last months click on ‘photo website’ left upper in this page.


Rss_feed